is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

Huurkoopafdeehngenvan

gemeentebedrijven.

bedrag, dat niet van het verbruik afhankelijk is (vast recht); voor elke verbruikte eenheid moet daarboven een som worden betaald, welke veel geringer is dan het bedrag, dat bij een gewoon metertarief per kWh verschuldigd is. Het vastrecht-tarief moedigt den f verbruiker als het ware tot een royaal stroomverbruik aan; voor het bedrijf heeft dit tarief het voordeel, dat daardoor het stroomverbruik voor andere huishoudelijke doeleinden dan verlichting, b.v. voor strijkijzers, haardroogapparaten, broodroosters, stofzuigers, verwarmingstoestellen en dergelijke sterk wordt bevorderd. Van bijzondere beteekenis kan het vastrecht-tarief zijn voor plattelandsgemeenten met ver uiteen gelegen aansluitingen en met een landbouwers- of tuindersbevolking. In dergelijke gemeenten is het stroomverbruik in den zomer van geringe beteekenis. De stroomvoorziening aldaar zou dikwijls op bezwaar stuiten, indien niet door toepassing van het vastrecht-tarief de opbrengst der vaste bedrijfskosten voor het geheele jaar verzekerd was.

Vrijwel alle thans hier te lande toegepaste vormen van tariefbepaling der electriciteit zijn neergelegd in het tarief van het electriciteitsbedrijf te Nijmegen. Dit tarief is in het aanhangsel tot dit werk, onder II, opgenomen.

Om de productie van gasfabrieken en electriciteitsbedrijven op te voeren en daardoor den kostprijs van het product te verlagen, hebben vele van deze bedrijven toonzalen ingericht, alwaar het publiek van de modernste en doelmatigste toepassingen van gas en electriciteit kennis kan nemen en zich de werking en het gebruik van de daarvoor noodige toestellen kan laten demonstreeren.

In sommige dezer toonzalen heeft het publiek gelegenheid toestellen te koopen of in huurkoop te nemen. Bij het huurkoopsysteem huurt men van het bedrijf een toestel tegen een overeengekomen bedrag per week of per maand; is nu gedurende het tijdvak, waarvoor de huur is aangegaan, de huursom geregeld betaald, dan gaat het toestel aan den huurder in eigendom over, zonder dat daarvoor eenige formaliteit behoeft te worden vervuld.

De strijd, welken de middenstandsvereenigingen met onverdroten ijver hebben gevoerd tegen de exploitatie van gemeentelijke toon-