Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

Voorschotten voor verbetering van woningen.

door het rijk in staat werd gesteld. Aangezien dit voorschot rentedragend was, het in geen geval tot een hooger bedrag werd toegekend dan van ƒ 600,— per woning en aan het verleenen er van tal van voorwaarden Waren verbonden, is dit instituut van zeer geringe beteekenis geweest. Het koninklijk besluit van 1 Augustus 1921, no. 121 waarop de vorenbedoelde „Regelen" steunden, is dan ook bij koninklijk besluit van 17 November 1923, no. 50 *), ingetrokken, met dien verstande, dat onder de gestelde voorwaarden en bepalingen gehandhaafd blijven alle voorschotten, welke ingevolge het ingetrokken besluit waren verleend.

Krachtens koninklijk besluit van 30 October 1934, no. 26"), kunnen aan de gemeenten rentedragende voorschotten worden verstrekt, teneinde haar in staat te stellen aan particuliere bouwers, ten behoeve van den bouw van arbeiderswoningen van passenden huurprijs, geldleeningen te Verstrekken onder verband van tweede hypotheek. Hieromtrent zijn regelen gesteld bij de beschikking van de ministers van sociale zaken en van financiën van 9/17 November 1934 *); daarin is o. m. bepaald, dat het bedrag der hypothecaire leening niet meer zal bedragen dan 30 % van de geschatte verkoopwaarde van het voltooide gebouw, inclusief grond, met dien verstande, dat zij gezamenlijk met de op andere wijze verkregen eerste hypotheek niet meer zal bedragen dan 90 % van de bedoelde verkoopwaarde. Het bedrag der leening zal voorts niet meer bedragen dan ƒ 700,— per woning bij bouw op erfpachtsgrond en niet meer dan ƒ900,— per woning bij bouw op eigen grond.

Wat de steunverleening voor particuUeren woningbouw betreft moeten wij ten slotte nog melding maken van het rondschrijven van den minister van arbeid, handel en nijverheid van 7 Juni 1928 *), gewijzigd bij rondschrijven van 5 Maart 1931 8) en dat van 8 Juni 1932 6). Daarin is medegedeeld, dat voor verbetering van woningen

l) Staatscourant 1921, no. 160.

a) Staatscourant 1923. no. 229.

*) Staatscourant 1934, no. 238.

*) Bijvoegsel Staatsblad 1928, no. 101.

•) Bijvoegsel Staatsblad 1931, no. 46.

') Bijvoegsel Staatsblad 1932, no. 140.

Sluiten