is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

201

van de salarieering en de bevoegdheden van het personeel, de inrichting der schoollokalen, enz. Hoe de voorwaarden, waaronder de gemeente subsidie verleent, ook luiden, steeds zal moeten worden bepaald, dat het subsidie tot geen hooger bedrag wordt toegekend dan noodig is om het tekort, dat de exploitatie der school oplevert, te dekken. Eerst na afloop van elk schooljaar of van elk kalenderjaar zal dus het bedrag van het subsidie moeten worden bepaald. Op het bedrag van het toe te kennen subsidie kunnen natuurlijk voorschotten worden verleend, indien de stand der kasmiddelen van de instelling, welke de school exploiteert, dit noodzakelijk maakt.

Behalve de verdeeling in school- en huisonderwijs kent de lageronderwijswet 1920 (wet van 9 October 1920, S. 778) *) vier soorten van lager onderwijs, te weten het gewoon lager onderwijs, het vervolgonderwijs, het uitgebreid lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs.

Door de totstandkoming der lager-onderwijswet 1920 *), als gevolg van de m 1917 plaats gehad hebbende grondwetsherziening, heeft men getracht een einde te maken aan den zoogenaamden schoolstrijd. Moesten vroeger de kosten van het bijzonder lager onderwijs, voor zoover deze niet konden worden bestreden uit de bijdragen van het rijk, uit particuliere beurs worden betaald, thans bestaat er zoogenaamde financieele gelijkstelling tusschen het openbaar en het bijzonder lager onderwijs. De lager-onderwijswet 1920 heeft althans getracht het z.g. „pacificatie-artikel" („het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd" — art. 195, zevende lid, der grondwet —) volledig recht te doen wedervaren. De beantwoording van de vraag of zij hierin geslaagd is, ligt buiten het bestek van dit werk. Uit de zooeven aangehaalde grondwettelijke

Lager

onderwijs.

Financieele gelijkstelling openbaar en bijzonder lager

onderwijs.

) Zie: P. Laban en J. C. Ligtvoet, De lager-onderwijswet 1920, met aanteekeningen enz.. Alphen a. d. Rijn, deel IA en deel IB (1928), deel II (1926) en vervolgdeel (1932). *) Zie de tweede noot op bladz. 200.