is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

241

vleeschkeuringswet (S. 524 van 1919) x), wordt opgemerkt, dat een regeling als bedoeld in art. 252 der gemeentewet daarvoor niet is voorgeschreven. De ontvangsten en de uitgaven van den dienst kunnen meestal zonder eenig bezwaar door de gemeentebegrooting en de gemeenterekening loopen.

Krachtens art. 24 der wet kunnen onder de voorwaarden, bij algemeenen maatregel van bestuur (van 24 Maart 1921, S. 637) vastgesteld, aan gemeenten, afzonderlijk of gezamenlijk:

a. rentedragende voorschotten worden verstrekt voor de oprichting van openbare slachthuizen;

o. bijdragen worden verleend in de voor rekening der gemeente blijvende kosten van de keuringsdiensten.

Volg ens genoemden algemeenen maatregel van bestuur kunnen de gemeenten voor de voorschotten en bijdragen alleen in aanmerking komen, indien zij zelf niet in staat zijn in de kapitaalverstrekking voor oprichting van slachthuizen en in de kosten van de keuringsdiensten te voorzien. De onder b bedoelde bijdrage kan niet stijgen boven 50 % van de kosten, Welke door inkomsten worden gedekt.

Ter bereiking van het door de landarbeiderswet (wet van 20 April 1918, S. 259) *) beoogde doel — de verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht — moet krachtens art. 6 der wet worden medegewerkt door:

a. rechtspersoonlijkheid hebbende vereenigingen en stichtingen, uitsluitend ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders werkzaam, mits zij als zoodanig bij koninklijk besluit zijn toegelaten;

b. de gemeenten.

De gemeenteraad kan aan vereenigingen, als bedoeld onder a, onder bepaalde voorwaarden rentedragende voorschotten verstrekken. Tegen zijn besluit, waarbij een voorschot toegestaan of geweigerd wordt, kan het bestuur der betrokken vereeniging of stich-

) Zie ,,De vleeschkeuringswet en haar uitvoering", door Mr. L. Lietaert Peerbolte en Prof. Dr. H. C. L. E. Berger. Alphen a. d. Rijn 1933.

7 3S»H. A. C. L. Barentsen, De practijk der Landarbeiderswet, Alphen a. d. Rijn, 1928. Leppink - Gem.-fin. 16

Verkrijging van plaatsjes door landarbeiders.