Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN

329

Artikel 6

Op de boekwaarde der onroerende goederen heeft geen afschrijving wegens waardevermindering plaats.

Artikel 7

De voor den aanleg van straten, wegen en pleinen bestemde gronden worden na dien aanleg zonder eenige verrekening uit het grondbedrijf genomen.

Artikel 8

Wanneer eenig deel der bij het grondbedrijf in beheer gebrachte eigendommen, dat niet voor den aanleg van een straat, een weg of een plein bestemd is, 'ten behoeve van de gemeente in gebruik wordt genomen, wordt dat deel uit het grondbedrijf genomen en keert de gemeente aan het grondbedrijf het bedrag der geschatte waarde daarvan uit.

Artikel 9

1. Indien bij verkoop van eigendommen of bij overdracht van eigendommen, als bedoeld in art. 8, deze meer opbrengen dan het bedrag der boekwaarde, vermeerderd met de kosten van aanleg van wegen en andere kosten, aan het bouwrijp maken der terreinen verbonden, voor zoover die kosten nog niet op de waarde der gronden zijn bijgeschreven, wordt het verschil geboekt op een reserverekening voor winst bij verkoopen.

2. Indien bij verkoop van eigendommen of bij overdracht van eigendommen, als bedoeld bij art. 8, deze minder opbrengen dan het bedrag der boekwaarde, vermeerderd met de in het vorig lid vermelde kosten, wordt het verschil, indien en voor zoover het niet kan worden afgeboekt van de reserverekening voor winst bij verkoopen, in uiterlijk vijf jaren afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten.

Artikel 10

Bij verkoop van eigendommen, welke ingevolge art. 2 bij het bedrijf in beheer zijn gebracht, wordt van de rekening voor waardeverschillen bij inbreng een zoodanig bedrag overgebracht naar de

Leppink - Gem.-fin. 22

Sluiten