Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

voorbereidend hooger onderwijs te zijn; met de humaniora, de natuurwetenschappen, de maatschappijleer tot kern van onderwijs". Ook in „Volksontwikkeling" schrijft de heer Bolkestein:

„Drieërlei middelbare school dus:

a. met de geestelijke wetenschappen, dat zijn in casu de literaire en de historische vakken als kern van onderwijs;

b. met de natuurwetenschappen, dat zijn in casu de wiskunde, mechanica, natuurkunde, scheikunde, biologie, cosmographie, geologie, physiogeographie als kern van onderwijs;

c. met de economische wetenschappen, dat zijn in casu de economie, de economische geographie, het staatsrecht, het burgerlijk recht, het handelsrecht, het boekhouden, het handelsrekenen, de handelskennis als kern van onderwijs."-

Langs de lijnen der historische evolutie komt de heer Bolkestein tot deze indeeling der wetenschappen, hij vindt ze bij het universitaire onderwijs terug en deze overwegingen hebben hem geleid tot zijn conceptie van drieërlei type van middelbare scholen.

De heer Bolkestein erkent dat de wetenschappen niet in „drie groepen uiteenvallen, want de samenhang blijft aan alle kanten, en daardoor de inwerking op elkander". Ik ben dit volkomen met den schrijver eens, maar ik ben tevens bevreesd dat in het door hem geschetste derde schooltype de harmonie van het geheel zal lijden door het gebrek in samenhang van de kernvakken onderling, de z.g. maatschappelijke of economische vakken. Dat er in de groep der talen samenhang bestaat behoef ik niet te betoogen, de onderwijsmethoden in deze vakken loopen volkomen parallel. Evenzeer is er in de groep der natuurwetenschappelijke vakken een innige samenhang, b.v. de inductieve onderzoekingsmethode, die uitgaande van vaste feiten komt tot algemeene wetten, die proefondervindelijk wederom aan nieuwe feiten worden getoetst. Daarom gaat men evenmin bij het wiskundig onderwijs steeds zuiver deductief te werk, ook al omdat de inductieve methode verrassender en boeiender is en meer prikkelt tot zelfwerkzaamheid. De H. B. S. had twee groepen van kernvakken aan te wijzen, die kernen waren in den waren zin des woords, n.1. de groep der talen en de groep der natuurwetenschappen, terwijl er nog een derde groep van vakken was, waarvan eenige kennis voor ieder beschaafd mensen nu eenmaal onontbeerlijk is. Haar beteekenis in de cultureele ontwikkeling van ons volk dankt de H. B. S. m. i. aan genoemde kernen. Door het zwaartepunt van het onderwijs in ieder dier kernen te laten vallen, verkrijgt men vanzelf de splitsing overeenkomstig tweeërlei aanleg en belangstelling der leerlingen. De heer Bolkestein spreekt van drieërlei aanleg en belangstelling, op grond van mijn ervaring had ik nog niet de gelegenheid den aanleg en belangstelling voor de

Sluiten