is toegevoegd aan uw favorieten.

Harry Dee, of Hoe hij slaagde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

Hier hielden wij voet bij stuk; toen wij onze stellingen innamen, hadden wij geen enkel punt als oninneembaar beschouwd en was er dus geen een zonder verdediging. De examinatoren bloosden van genoegen en glimlachten onophoudelijk; en hoe meer zij vroegen, des te meer schik schenen zij te hebben. Maar wat ons het meest genoegen deed was, dat mister Middleton zoo zeer tevreden scheen. Hij zelve had op zulk een slagvaardigheid niet gerekend.

Eindelijk keerde de president zich naar onzen professor: „Mister Middleton, dat gaat zoo niet. Wg zijn hier gekomen, om te zien, waarin uwe leerlingen zwak zgn, en nu hebben zg al langer dan een uur met hunne kennis gepronkt. Kunt u ons niet een wenk geven, waar wg hen kunnen vangen?"

„Ik zou u voorstellen, pater, hen te examineeren in het voorde-vuist-vertalen, terwgl gg uwe zinnen vormt uit de volzinnen, die zg in het tekstboek hebben gezien. Ik moet echter verklaren, om de klas recht te doen wedervaren, dat zg zulk een vuurproef niet had verwacht."

De president nam genoegen met het voorstel. „Nu is het mijn beurt om jelui te krijgen," zeide hg. „Beste jongens, ik beloof u een mooi boek te geven aan hem, die van jelui het 't langste uithoudt in 't geven van vertalingen voor de vuist. Uw eigen onderwijzer zal scheidsrechter zgn; wanneer er iemand een fout maakt, zal mister Middleton hem schrappen van de lgst der mededingers."

Playfair, Percy, Quip, Whyte, Ruthers, Richards en mgn persoontje waren zeer ingenomen met het voorstel. Geen onzer had zulk een wijze van ondervragen in het examen voorzien, maar voor ons zeiven hadden wij herhaaldelijk onzen schrijver doorloopen, door beurt om beurt zinnen in 't Engelsch te maken, en die in 't Latijn te vertalen, zóó dat de zinsbouw en het eigenaardige in den stijl van Sallustius behouden bleven. De andere jongens van de klas keken echter op hun neus, niet