is toegevoegd aan je favorieten.

Openluchtscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DOEL VAN ONDERWIJS IN DE OPEN LUCHT EN HOE MEN DAT DOEL TRACHT TE BEREIKEN.

Bij de oprichting van de eerste openluchtschooi in Charlottenburg ging uien uit van de gedachte, dat niet alleen voor ge e s t e 1 i k minderwaardigen afzonderlike scholen moesten worden opgericht, maar dat ook het 1 i c h a m e 1 i k minderwaardige kind in zo gunstig mogelike omstandigheden diende te worden gebracht. In de voordracht voor de oprichting van die school lezen we: „In onze gemeentescholen treffen we een niet gering aantal leerlingen aan, wier gezondheidstoestand het dringend nodig maakt, dat ze niet gelijk met de andere leerlingen onderwijs ontvangen. Voor hen is de lucht in een schoollokaal, waarin 50 of meer kinderen een gehele schooltijd onafgebroken verkeren, zeer schadelik, zijn de pauzen te kort en is het ingespannen bezig zijn gedurende 4 of 5 uren te groot, om het onderwijs aandachtig te kunnen volgen. Het zijn voornamelik de leerlingen, die met ernstige chroniese ziekten belast zijn, zoals tuberkulose, hartziekten, bloedarmoede en scrofulose, kinderen dus, die niet ziek genoeg zijn om in een ziekenhuis opgenomen te worden, maar die toch te zwak zijn, om de gezonde kinderen bij te houden. Het verblijf in een dicht bezette klas brengt de gezondheid van dergelijke kinderen in gevaar, zodat hun gezondheidstoestand verslechtert. Deze kinderen van de andere af te scheiden, ze onder zo gunstig mogelike omstandigheden gezamenlik in de vrije lucht te onderrichten, is zowel in het belang der zieke kinderen zelf als in dat der gezonde kinderen, zowel in het belang van de school als in dat van de ouders."

Het doel van de oprichting van deze eerste openluchtschooi is hiermee duidelik aangegeven, — en ditzelfde doel heeft steeds voor ogen gestaan bij de oprichting van openluchtscholen elders.

Het spreekt vanzelf, dat de wijze, waarop men dit doel tracht te bereiken, verschillend kan zijn en dat er dus verschillende soorten van openluchtscholen zijn, terwijl ook de inrichting van scholen van dezelfde soort even zo verschillend is, omdat met zovéél faktoren rekening gehouden moet worden.

Er zijn externaten, d. z. inrichtingen, die de kinderen alleen overdag opnemen, — en er zijn internaten, d. z. inrichtingen, waar de kinderen ook 's nachts verblijven, 't zij omdat hun gezondheidstoestand een verblijf in een

5