is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte handleiding der psychical research

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSYCHICAL RESEARCH

op had, dan kunnen wij hier nauwelijks van suggereeren spreken.

De Franschen spreken in zoo'n geval van een „forcer de la mémoire".

Iets anders wordt het echter wanneer wij gaan vragen of die man geen hoed op had. In dit geval treedt het suggestieve element duidelijker op den voorgrond.

Het duidelijkst treedt dit element echter op den voorgrond wanneer wij de vraag stellen of de hoed, dien de man op had, bruin of «wart was. Juist door deze geringe afleiding van onze gedachten naar de kleur, verjtüimen wij er over na te denken of er nu wel heelemaal een hoed aanwezig was, en de suggestie wordt gemakkelijker aanvaard, naarmate men den ondervrager meer vertrouwt.

Hiermede zijn wij het onderwerp affectiviteit genaderd, dat bij het suggereeren zoo'n belangrijke rol speelt.

Het gevoelselement speelt bij bet induceeren der autosuggesties een groote rol.

Het gezag (de autoriteit) dat men aan hem of haar van wie(n) de suggestie uitgaat, toekent, is van groote beteekenis bij het suggereeren. b

Men neemt gemakkelijker een sterke suggestie aan van iemand wien men een zekere autoriteit toekent dan van iemand wien men deze ontzegt.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de liefde (vrees) die men voor een persoon koestert; ook deze factor is van groote beteekenis bij het suggereeren.

Het valt gemakkelijk aan de hand van tal van voorbeelden te bewijzen, welken grooten invloed het gevoelselement uitoefent bij het induceeren van auto-suggesties (want dat wil suggereeren in laatste instantie zeggen: auto-suggesties induceeren), of, anders gezegd, te bewijzen dat alles wat het koel en berekenend verstand uitschakelt, de kans tot het aannemen der suggesties zal vermeerderen.

Hoe grooter iemands verstandelijke ontwikkeling is, hoe geringer Zijn naïef vertrouwen, hoe grooter zijn levenswijsheid, hoe minder spoedig hij uit het veld geslagen is bij een onverwachte gebeurtenis, des te moedijker zal het ons vallen auto-suggesties bij hem te induceeren.

Daarentegen zal dit induceeren ons als regel min of meer gemakkelijk vallen bij personen met een gebrekkige verstandelijke ontwikkeling, met een naïef vertrouwen, met weinig of geen levenswijsheid, bij hen die spoedig uit het veld geslagen zijn bij onverwachte gebeurtenissen, enz.

Ook de voortdurende herhaling is bij het suggereeren van beteekenis.

In dit verband dient de aandacht gevestigd te worden op de reclame, wier doel is middellijke inwerking op en beïnvloeding van menschen; haar wezen „de daad waarbij de aandacht geëischt wordt voor eenig persoon of eenig goed, in de verwachting dat die aandacht zich zal omzetten in belangstelling en zal leiden tot bepaling

8