is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd ..., tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11C

avonds ten vervoer zijn aangeboden: den volgenden morgen te 6 uur. De tijd tusschen 10 uur des avonds en 6 uur des morgens telt voor het berekenen van den leveringstijd niet mede.

§ 3. 1. De leveringstijd voor bestelgoedzendingen, vallende onder het in artikel 55, zevende lid, bedoelde snelvervoer, loopt af vijftien minuten na de aankomst van den trein, waarmede het vervoer heeft te geschieden.

2. Heeft bij eene bestelgoedzending, als bedoeld in het vorige lid, welke onderweg in een anderen trein moest worden overgeladen, de overgangstijd minder bedragen dan 15 minuten op punten van aansluiting van één en denzelfden spoorwegdienst en minder dan 30 minuten op punten van aansluiting met een anderen spoorwegdienst (al dan niet ten gevolge van treinvertraging), dan komt voor de berekening van den leveringstijd niet de onmiddellijk aansluitende trein in aanmerking, maar de eerste der op dezen volgende treinen, waarvoor de overgangstijd in het ééne geval ten minste 15 minuten en in het andere geval ten minste 30 minuten heeft bedragen. De bestuurders van de spoorwegdiensten mogen echter, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, voor bepaalde stations langere overgangstijden vaststellen, t

3. Bij de toepassing van het bepaalde in het vorige lid, wordt alleen met die treinen rekening gehouden, waarmede, overeenkomstig artikel 55, zevende lid, sub c, snelvervoer kan worden verlangd.

§ 4. De leveringstijd voor bestelgoederen (gewoon en snelvervoer) is nagekomen:

a. bij „station restante" zendingen, alsmede bij zendingen, welke afgegeven worden aan personen, door het bestuur der gemeente met de bestelling belast, indien het goed vóór het verstrijken van de in de voorafgaande paragrafen omschreven termijnen op het station van bestemming ter weghaling door of van wege den geadresseerde of den gemeentebesteller gereed ligt. Verstrijken deze termijnen des avonds na afloop van den tijd, welke voor het weghalen van bestelgoederen in de tarieven is voorgeschreven, dan is de leveringstijd nagekomen, zoo het goed den volgenden morgen ter weghaling gereed ligt