is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd ..., tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. &J. N°.32. 9e druk.

EERSTE AANVULLING

DER

Wet op de Spoorwegen.

Besluit van den oden Maart 1921, S. 173, ter uitvoering van artikel 16 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. Wij WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 4 Februari 1921, La. L, afdeeling Spoorwegen;

Gelet op artikel 16 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321);

Den Baad van State gehoord (advies van 22 Bebruari 1921, n°. 27);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 3 Maart 1021, n°. 362, afdeeling Spoorwegen;

Hebben goedgevonden en verstaan: Met intrekking van het Koninklijk besluit van 9 Juli 1876 (Staatsblad n° 160), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 October 1892 (Staatsblad n°. 239), te bepalen: Benig artikel. Tot het geven van het bevel tot staking van een spoorwegdienst zijn bevoegd:

de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten :

de leden van dien Baad, ieder afzonderlijk;

de rijksingenieurs voor het stoomwezen der spoorwegdiensten, wanneer dadelijke staking van den dienst in het belang der openbare veiligheid gevorderd wordt door den toestand van het rollend materieel in het algemeen van spoorwegdiensten, waarop hun meer bepaald het toezicht is opgedragen;

de rijksinspecteurs der spoorwegdiensten, ieder voor zooveel aangaat den spoorweg of het gedeelte daarvan, waarover hem het dagelijksch toezicht is opgedragen, wanneer dadelijke staking van den dienst in het belang der openbare veiligheid wordt gevorderd door den toestand van den weg, de kunstwerken of de seinen.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 's-Gravenhage, den 5den Maart 1921.

WILHELMINA. De Minister va» Waterstaat, A. A. H. W. König. (Uitgeg. 24 Maart 1921'.