is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club "Haarlem" 1889-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

De oudste tijden zullen wellicht schijnen iet of wat stiefmoederlijk behandeld te zijn. Maar dat is dan inderdaad een schijnen, want alleen de nood heeft ons gedwongen van die begin-perioden minder uitvoerig te verhalen dan van de daaropvolgende jaren. Uit den aard der zaak toch is dat vroegste opkomen niet zoo genoteerd, niet zoo geregeld bijgehouden als dat tegenwoordig wel moet, zoodat men, wil er iets nagesnuffeld worden, zijn heil heeft te zoeken in heel kleine clubberichtjes, oude notulenboeken — als men ten minste de gewone schriftjes, hoogstens met kartonnen kaft, en waar zoo af en toe iets in gekrabbeld is, met dezen naam mag benoemen wat overgebleven paperassen misschien, en dit alles alleen nog waar in het geval, dat men ze vinden kan. Dan nog wat persoonlijke herinneringen, wat verhalen van hooren zeggen, dingetjes waar je ook al niet zoo veel aan hebt als het op precies aankomt, en je bent uitgepraat wat betreft de bronnen. Kunt gij U dan begrijpen dat er niet zooveel van gegeven wordt, en vindt gij eigenlijk niet dat er nog vrij veel van staat als gij straks zoo alles en alles eens bij elkaar neemt? Zeker, met groot genoegen kan worden geconstateerd dat het officieele gedeelte van Haarlem vrij goed is in acht genomen en ook bewaard; een aardig notulenboek van 1891 af, waarin zelfs de Alg. Vergadering beschreven staat, die het 2e Bestuur kiest dat „Haarlem" überhaupt heeft gehad, is in ons bezit, en tal van jaargangen der Ned. Sport vertoonen week in, week uit een kort clubberichtje, dat precies en netjes het nageslacht alsnog vertelt, wat en hoe er vroeger gehandeld is. 't Is keurig; zoo'n regelmaat, zoo'n bijhouding van officieele en huishoudelijke zaken doet je warm aan, zoo iets spreekt boekdeelen en geeft het strengste bewijs dat er serieus is aangepakt en dat de bouwmeesters der fundamenten van het voetballichaam dat de rood-blauwe kleuren in top voert, tijd noch moeite gespaard hebben, om die grondsteenen zoo zuiver en zoo hecht mogelijk te leggen! Wel hebben drassige bodem die slecht hou-vast leverde, wel hebben rots- en bergachtige terreinen, die niet zoo maar zonder meer met zich lieten doen, zooals de menschen dat wel zouden gewild hebben, wel hebben factoren in het inwendige verband meer dan eens de grootste hinderpalen op den weg gelegd, maar gekomen zijn ze d'r!

Al is het dus minder, wat gij vinden zult van toen als van nu, laten we bij voorbaat vaststellen, dat in elk geval de opgegeven hoeveelheid van toen omgekeerd evenredig is met het respect en met de waardeering, die wij van „Haarlem's" eerste jeugd hebben!

Hoewel geen groote beperking, is toch aan dit boekje een zekere limiet gesteld, speciaal met het oog op de personen, waarvoor, tusschen de regels, een klein plaatsje is ingeruimd. En wel eischten wij, voor opname, het gedurende 5 jaren vervuld hebben van een plaats in het eerste elftal of in het Bestuur, eere-leden en leden van verdienste uitgezonderd. Wij hebben ons daar strikt aan gehouden en geen clementie gebruikt. Want gaat men hier schipperen, en gaat men bedenken: „Ja, die en die is er nu niet precies 5 jaar geweest, maar hij heeft toch ruimschoots zijn sporen verdiend" — er zijn veel van zulke leden in onze club — dan komt er steeds meer en meer; de arbeid wint gestadig aan omvang, en alleen één ding bewerkt men met zekerheid, n.1. dat van alle kanten de vraag opkomt: „waarom hij wel, en die niet?" Derhalve: een grens bepaald en precies tot daaraantoe gegaan!

Tot ons genoegen kan worden geconstateerd, dat ongeveer van al degenen, die er voor in de termen vielen, op de een of andere manier het conterfeitsel is kunnen worden bemachtigd; slechts met een 4-tal heeft ons dat niet mogen lukken. Wij maken van deze gelegenheid gebruik hier de namen te noemen dezer ontbrekenden in de rij van de „groote mannen" en hun, zij het dan zonder omhaal van woorden, sober maar welgemeend de hulde te brengen, die „Haarlem" hun zoo gaarne toedenkt. Het zijn: ons eere-lid D. van Eibergen Santhagens ; onze oud-voorzitter