is toegevoegd aan je favorieten.

Werken van G.A. Bredero

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

hunnen Leser daer door beschaemt te maken: Ten ware oock yemand so ingenomen waer, dat hy gelijck als de bassende honden met een steen ofte stock verboden zynde, te heviger wilde tieren: niet kunnende gelyden datmen hun in eenige deelen bestrafte. De krancke' ende gewonden van den genees-meester pynlijck gehandelt werdende laet doch sulx gaerne toe, ten minsten hy m och te geholpen worden. Soo mede goedgunstige Leser, vindt ghy in 't lesen yets dat qualyck staet, berispt dat niet in't spel, maer in u selven, ofte in de gene die sulx doen: anders zyt ghy als sommige Vlieghen ofte Byen, die voorby vliende de aenghename Hoven vol wel-rieckende bloemen, gaen sitten op eenen vuylen stinckenden mis-hoop, ende sien alleen op den uyterlycken onnutte schorze, niet achtende de soete noot, en het rechte eynde waer toe dusdanigen spelen van begin aen zyn gemaeckt ge-2 weest. Neen Leser, wytet niet den Dichter, maer de verdorvene menschen, die sodanige manieren van doen gebruycken. Is 't niet een wonderbare saeck? Ghy weet te seggen dat het qualyck staet yets onbequaems te verhalen, ende ghy kunt niet sien dat het quaet is het3 selve te doen. Laet af beminde Leser van sulck verkeert oordeel, ende bekent u gebreck, gelijck de Sieken doen, die op 't hoogste walgende van eenige goede spysen, siende doch andere de selfde met een soeten smaeck nuttigen, mercken wel hunnen afkeer niet by de voorgeschafte spyse, maer by haer eyghen selfs schuit toe te komen. Welck doende, ghy my een oorsaeck ende lust sult geven vele andere vermakelijcke stucken van den selven Dichter, onder my berustende, in't licht te brengen. Hier mede in alles U.E. billijck oordeel bevolen

U. E. Dienstwillige

Cornelis vander Plasse.

Gelyden, verdragen. — 2 Eynde, doel. — 3 Onbequaem, ongepast.