Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG

2

tegenvaller, dat Oostenrijk-Hongarije er in 1908 toe overging die twee gewesten, waarover Turkije nog in naam de suzereiniteit behouden had, definitief bij zijn gebied in te lijven. Na een dertigjarige periode van ontwikkeling en vooruitgang onder het bestuur Van de Donau-monarchie, was de bevolking van Bosnië en de Herzegowina alleszins ingenomen met die inlijving. De mogendheden keurden het genomen besluit goed; Rusland moest zich er bij neerleggen. Maar in Servië wekte het hevige opschudding. Het volk geraakte in opgewondenheid, die door redevoeringen van den rumoerigen kroonprins Alexander bijna tot razernij werd opgezweept.

Oostenrijk, hoewel bezadigd en vredelievend, begon te dreigen met oorlog en mobiliseerde een deel van zijn leger aan de Servische grens.-Rusland kon op dat oogenblik Servië niet werkdadig steunen; het was, door den oorlog met Japan, milïtaff en financieel verzwakt. Servië moest er toe komen den 31 en Maart 1909, aan Oostenrijk-Hongarije de formeele belofte te doen, dat het zich beter zou gedragen en voortaan met zijn nabuur in goede verstandhouding zou leven.

Den 28en Juni 1914 werd nu deOostenrijkschHongaarsche Aartshertog Ferdinand, die als troonsopvolger een officieel bezoek aan Bosnië bracht, met zijn gemalin te Serajewo vermoord. Een bij aankomst naar de automobiel van het vorstelijk paar geworpen bom ontplofte wel, doch het beiden ongedeerd. Op een later uur van denzelfden dag verloren zij echter beiden het leven, tengevolge van op hun rijtuig gerichte revolverschoten.

De bommenwerper Cabrinowitch en de revolverschutter Princip bleken voor dezen moordaanslag naar Bosnië te zijn uitgezonden, door de grootServische vereeniging „Narodna Odbrana". Deze

Sluiten