Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 229

haaldelijk aanvragen, zelfs meermalen „verzoeken met aandrang," om v. Bülow's leger te steunen, door ten Westen van de Maas op te rukken.

Het zou, zoowel om tactische redenen, als wegens mogelijke strategische voordeden, verkieslijk geweest zijn dat het 3e Duitsche Leger op Givet ware aangemarcheerd en aldaar, of wellicht nog .Verder Zuidwaarts, den Maasovergang had verricht. Dit zou vooral voor het 5e Fransche Leger den toestand aan de Sambre zeer bedenkelijk ge maakt hebben en had misschien den Duitschers belangrijke voordeelen kunnen verschaffen.

Hoezeer generaal von Hausen inderdaad een zijner legerkorpsen afzond om ten Zuiden van Givet in de richting van Fumay over de Maas te trekken, werd hij toch door het „geroep om hulp" van den commandant van het ae Leger genoopt Dinant te nemen, en met de sterke hand zoowel boven- als benedenwaarts van die stad den rivierovergang af te dwingen.

In de nabijheid van Dinant is de Maas een zeer ernstige en moeilijk te overwinnen terreinhindernis. De rivier stroomt aldaar op den rechter oever langs steile, bijna loodrechte rotswanden van ongeveer 100 M. hoogte, begroeid met kreupelhout, doorkliefd met spleten en grotten. De linker oever ligt veel lager, bestaat uit vrij vlakke heuvels, met heggen en struikgewas bedekt. De wegen die van den Oostelijken oever in het Maasdal uitloopen, als: bij IJvoir, Houx, Leffe, Dinant, Herbuchenne en Les Rivages, worden van den linker oever zeer goed bestreken. Het overgaan van de rivier werd bovendien den Duitschers zeer bemoeilijkt doordien zeer vele inwoners — zelfs ook vrouwen en meisjes — uitjbjnzen, van daken, enz., met wapenen aan den strijd deelnamen. Dinant werd door von Hausen's artillerie beschoten; hij slaagde er voorts

Sluiten