Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 KRIJGSVERRICHTINGEN

Wat het Fransche 6e Leger aan de OurrCflbetrelt, de toestand daarvan was 's avonds van 8 September niet gunsög meer. Na een hevigen strijd, gedurende gindagen achtereen, was er nog geen uitkomst van eenig belang verkregen. nsGeneraal Maunoury begreep, dat hij er waarschijnlijk niet in zou kunnen slagen den tegenstander over de Ourcq te werpen$|Hij gaf daarom, te 8 uur n.m. bevel, achterwaarts een opnamestelling in te richten, voor het geval van een gedwongen terugtocht. Deze stelling lag in de lijn MonthyonSt. Soupplets-Le Plessis Bellevüle; voor de bezetting werd de 62e reserve-divisfepbestemd; die door Galliénüs gorg met automobielen uit Dammartin werd aangevoerd. Ook zond Galliéni 's nachts een detachement zouaven in auto's naar Creil en Senlis, om 's vijands achterwaartsche verbmdingen te bedreigen. k

Ook generaal Bonnal schrijft in de „Renaissance," dat Maunoury er aan wanhoopte den vijand te zullen terugwerpen, en in beraad nam terug te trekken naar de s#vengenoemde opnamestelling. Generaal Galliéni maakt daarvan echter geen melding. Trouwens, hij zag den toestand niet zoo somber in als Maunoury, en hij verzocht hem dringend om, indien hi) terugtrok, in elk geval zijn r§f>nt naar het Oosten te behouden, omdat daardoor het oprukkep ¥an de Engelschen zou worden gesteund.

Ook Jetffre werd door Maunoury omtrent den toestand mgelicht.^Qeze beval hem, „ondanks alles, tot den laatsten man stand te houden."

Het Engelsche leger was steeds aarzelend en langzaam opgerukt. Frëjs?h duchtte moeilijkheden bij den Marne-jovergangb^jn 3e legerkogjfr,slaagde er niet? iifcifi ska Ferté-sous-Jouarre de riyks^(J| passeeren. Het ie en het 2e Engelsche legerkorps stuitten bij Orly en St. Cyr aan den Petit Morin

Sluiten