is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige weken in Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

309

Nienw-Mexico en nog weer veel dunner bevolkt dan deze.

Wanneer men weet, dat deze Staat meer dan honderdmaal zoo groot is als onze provincie en dat in Friesland toch nog eens zooveel menschen wonen, dan kan ieder zich wel voorstellen, hoe weinig bewoond deze streken nog zijn.

Menig Staat van Amerika heeft een kenmerkenden bijnaam, zoo ook de Staat Arizona, die „het Wonderland van Amerika" wordt genoemd. Inderdaad heb ik hier een natuurwonder mogen aanschouwen, waarop ik uren lang in stille bewondering heb neergezien. Het is „The Grand C a n y o n", wat kortweg beteekent „De Oroote Kloof", Ik meen te mogen zeggen, dat de aanschouwing van dit wonderstuk der natuur ruimschoots beloont eene vermoeiende spoorreis zelfs van eenige dagen.

Het wordt den toeristen anders wel gemakkelijk gemaakt, want bij Williams, een klein plaatsje van misschien 1500 inwoners, is apart een zijlijn aangelegd van honderd kilometer lengte, die tot vlak aan de „Groote Kloof" voert. Kwalijk zou ze anders te bereiken zijn in dit schier onbewoonde land.

In Williams.

Des avonds te ruim tien ure arriveerden we in het zoo even genoemde plaatsje. Wij moesten hier overstappen in een reeds klaarstaanden trein, die vervolgens op de zijlijn gereden werd en eerst *s anderen morgens vroeg zou vertrekken. De nieuwe negerjongen, dien we thans kregen, had de bedden al gereed zoodat we ons dadelijk maar ter ruste konden begeven achter de reeds nedergetrokken groene gordijnen.

Het was mij nog wel wat vroeg en doer nieuwsgierigheid gedreven, ben ik nog even het dorpje ingewandeld, doch het was daar a» eenzaam stil en zoo benauwend donker op die breede, kale zandwegen, en die kleine houten huisjes, voor zoover ik ze nog kon onderscheiden, zagen er zoo armoedig en verdacht uit, dat ik maar gauw weer rechtsomkeert heb gemaakt en een veilig plaatsje onder de wol heb gezocht. »..- ?._, den ^genden morgen heb ik du het vertrek, vanuit mijn slaapstee, ïog een blik geworpen over dit doodsche landschap met zijn primitieve armoedige huisjes, en vervallen overblijfsels van het eertijds hier gelegen Indianendorpje, „Williams js ook naar een Indianen-hoofdman genoemd, die vroeger de karavanen als