is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

207

KANAALPBOFIEL. KUNST W E E E E TNT_

1 Afwijkingen in breedte. SLUIZEN. BRUGGEN. ■

' ^PM t, fü g I j j j —

Kanaalpand BEGIN- Wfei §JN pu ^ 1 H -ri "S ^ Vaste. Beweegbare, fe e§^ M & | 5l«S!sö-a *! " j

| of gedeelte "8 ^ «| f fe $ 2 S i I ^"s^'l Ê ■ «3 ' „ Nanwste . KANAALOMSCHRIJVING EN TOELICHTING.

§ en lengte || a|| g S J Breed .. . 5 ï ■=„1i|C„l 1? I 2 3 2 vaste gewone

J| . 1 I Omschrijving. _ Omschrijving. o g jMJ 'SNi ^ g Spoorweg- I J -° g£

£ inK.M. EINDPÜNT. "| H ^ £ | g °P KP' ' _ \ $ f l~ Ï \ * li g, BPoorw^ | | Omschrijving. ■ |f brng.

CE§M £ \ & ° % & * % $ Wgen- Sj'§r« tt P

M. M. M. M. M. M. M. S M. M. M. M. J« I K.M. * M. M. .

3, 4. 5. 6^ 7^ 8^ 97~~ 10- 1L ^ 12- | 13- I U' ÏSi ^ 17- 18- . 1»- 20- 2l7

10.780 Dv — 6.50 (l) In gewone omstandigheden liggen het Sde eu 3de pand met elkander gemeen; bij hoogere water

standen dan het K.P. = stuwpeil te Haandrik wordt de Trageldijksluis gesloten; bii lagere standen 11.967 Dv — 6.— dan dit peil worden de deuren gestempeld tot behoud van den waterstand op bet 2de pand.

12.746 O Brug NO. 2 of Slag-

harensche brug

i (voor gewoon en (-) Het lste pand ligt gemeen met het 7de pand der Dedemsvaart.

tramverkeer) . . 0.—

• (s) Tusschen den slagdorpel van het bovenhoofd tot den binnenkant van het benedenhoofd.

c-i F7,i a 7og i vnn 1 80 9 50 16 70 — — — — — — — — 2.196 j O Brug N°. l(voorge-

lste pand. Slag- 7ue panu. t.^-f- van . i.o . . woon en.tramver. (*) Tusschen den benedenfront van het bovenhoofd en de benedendeurkas

harensche der u.^u-f- , ,

2 200 Sluis. Dedems- I (3) tot | Keer'6-~

vaart. 0.21— | | j [

146. lste pand. Isiuisno.l. Sluisno.2. 0.23- ^an 2t- 9.50 10.- Vaart door Hasselt ^ ^ , ^pUdeuren ^ ^ NA.i/ nI.?. °"+ ~ ~ \ ~ ° ^erebrng over de ^ _ - 146. De Dedemsvaart, 40.043 K.M,

7 680 'tot 3-'30 v. , 13-'° ^M^h^M «-..e n tusschen

7.0SU 0 16— Stadsgracht lang in het buitenhoold 0.142 O. — 6.10

252 M. . . . • 12-50 en 2 enkele deuren het Zwarte Water (154) te Hasselt en de Vecht te Ane

l£ in het binnen- 0.315 O — 6.

Buitengracht lang hoofd. bestaande uit: S panden;

233 M . . . ■ 1S-— tot ..

14.50 *" gemeenschap met: de Lutter Hoofdwijk (145), het Afwaterings- en Scheepvaartkanaal naar Ommen

Verbreeding bij het Sluis vfi. 2. 38.66 6.— 2.30 2.— — — — ].426 D Boekweitenbrug . . 6.— t1*'?), het Lichtmiskanaal (148) en tal van wijken in de veenderijen van de Dedemsvaart en de Rheezer

Ronde lat lang . 1 paar puntdeuren . en Heemeer Venen;

150 M ... 21.50 tot in het beneden- (') i 7.680 O over de sluis ... 6.— . , , . . ~

31.50 hoofd en 1 enkele «* oeneer en onderhond by : de provincie Overijssel.

Verhreadino- bii de deur in het _ , ;

ï^clüniis" lano- bovenhoofd. De concessie voor het graven der Dedemsvaart werd verleend m 1809; de vaart is gegraven en

uicmnns mug voltooid van 1810 tot 1853. 224 M. .... 25.— tot

42'~~ Sluis no s 38 45 6 — 1 80 2 — — — _ 2 058 D Snonrwe^hrn- B1n -rrDe, Techt is beraarbaar boTen Ane eu beneden Dalfsen, bij hooge waterstanden ook van Ane tot

2de pand. Sluis n«. 2. Sluis n». 3. 1.41+ van 1.80 van van - - SI» nft„ Spoorwegbrug. . 6.10 Hardenberg en van Dalfsen tot Junne. Tusschen Juune en Harenberg is de Vecht onbevaarbaar

0'1tot tot tot puntieuren. (•) * 2.144 O Stoomtrambrug . . 6.- door de aanwezigheid van stuwen met vasten bovenbouw te Junne, Mariënberg en Hardenberg.

' 0.29— 9.50 16.70 , _

3.853 O bij de Rollecate (voor

verkeer) !° tFam 6— Jaagpad. Over de geheele lengte, uitgezonderd door Hasselt.

I 4819 n over He sluis I fi Los- en laadplaatsen. De kaaimuren te Hasselt, de spoorweghaven te Dedemsvaait, de losplaats

•r.ot./ w voi oiuio . . . D. tusschen sluis no. 5 en sluis no. 6; bovendien overal langs het kanaal.

3de pand. Sluis nO. 3. Sluis n<>. 4. 2.89+ van | 1.80 9.50 16.70 - - Sluis nO. 4. 29.05 5.38 1.58 1-90 - _ 1.192 O Brug NO. 4. ... 6.- V 0 e d i n g. Dit de aangrenzende hooge gronden; het 7de pand uit de Vecht boven de stuw te

0.15+ ! 1 Paar . „„, . T . , ... , Ane, waarmede dit pand en het 8ste gemeen liggen.

tot puntdeuren. («) 2.412 O Koerierbrug N°. 5 . 5.73 1 s Së

0.23 — t, „„ „ , Loozing van overtollig water. Door stroomduikers met schuiven bii de sluizen no 2 S

3.482 O Brug N». 6 (voor ge- 4, 5 en 7, en door een valschut bij de Sluis no. 6 op de lager liggende panden Van het 5de nand

woon en tramver- - j bovendien op de Vecht langs het Kanaal naar Ommen en op de Reest langs de Sponturfwiik en van

keer) G-— het lste pand naar het Zwarte Water door een dubbelen stroomduiker met Stoneyschuiven beneden

Hasselt en op de Steenwetering langs het met dit pand gemeen liggende Lichtmiskanaal door een 4.774 Dv over de sluis NO. 4 . 5.50 duiker 111 den westelijken kanaaldijk.

0.720 D — 6.—

ja. ™,„rl Sluis n« 4 Sluis nO 5. 4 33+ van j 1.80 9.50 van — — Sluis nO. 5. 31.35 5.50 1.80 2.58 — 1 — _ 3.024 Dv over de sluis NO. 5 . 5.50 {') K.P. = stuwpeil der Vecht te Ane. De nul der boven- (A.P.) peilschaal vau sluis 7 is gevonden

*ue panu. • • 0.20+ j 16.70 2 paar op 0.195 — N.A.P. De nul der beneden- en boven- (A.P.) peilschaal van sluis 8 op 0.17 — NAP

tot \ tot puntdeuren. (°) zoodat volgens deze beide laatste peilschalen het peil van het 8ste pand 7.83 M. + N.A.P. zou zijn.'

0.24— ! 17.— In verband met eerstgenoemde peilschaal is het gemiddelde verschil van 0.18 M. aangehouden.

Sde pand. 'Sluisno.5. Sluisno.6. 6.12+!0van+i 1.80 van va^ - Sluis n». 6. 38.45 6.- 1.80 2.57 - - - 0.916 D Balkbrug . . . . J 6.40 \^_^^

g gi0 tot i tot tot puntdeuren. (7) 3.406 Dv — 6.34 (3) Van den deurkasmuur van het buitensluishoofd tot het binnenfront van het binnensluishoofd.

0'":" ^'"0 1^' 4.190 Dv 6 — ^an den benedenkant van het bovenhoofd tot de benedendeurkas.

(5) Van den benedenkant vloer van het bovenhoofd tot aan de benedendeurkas.

4.626 D — 6.—

p) Van den benedenkant betonkoffer van het bovenhoofd tot aan de benedendeurkas

| 5.274 Dv — 6.—

I !