is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

van den Kruistocht te verklaren. Naar hedendaagsche opvattingen is het zelfs een wonder dat men hem heeft durven beginnen. *

St. Bernardus trok zich geheel terug naar Clairvaux. Op zeer dringend verzoek van Paus Eugenius III, als Cistercienser, zijn medebroeder, en hem onderhoorig, besteedde hij. den tijd die hem neg te leven overbleef aan een uitvoerig werk: Over de Betrachting, Dv Consideratione. Op dat late uur van zijn dag en in de zwijgende eenzaamheid, ging hem alles voorbij, wat hij in zijn zijns ondanks veelbewogen leven had medegeleefd. Met rustige helderheid het hij nu zijn blik daarover weiden en trok er zijn lessen uit. In dat werk is alles samengevat wat er uitging van zijn zuivere en edele ziel. „De liefde dwingt mij, de eerbied weerhoudt mij, schrijft hij aan den Paus. Doch, voegt hij er bescheiden en als om zich moed in te spreken aan toe, wat doet het er toe dat Gij tot den zetel van den H. Petrus zijt verheven? Al kondet Gij U op de vleugelen van den wind voortbewegen, aan mijne toegenegenheid kunt gij u niet onttrekken. De liefde weet niet wat een meester is; zij herkent haar zoon zelfs onder den Driekroon. De liefde sterft niet. Indien ik in waarheid jegens U niet meer den plicht heb te vervullen van eene moeder, dan bezit ik toch nog al haar teederheid. Gij hebt eenmaal in mijn boezem gehuisd en het valt niet licht U daaraan te ontrukken. Als ik U dan raad geef dan doe ik het niet als een overheid, doch als een moeder, als iemand die U lief heeft. Men zal mij misschien voor een uitzinnige houden, doch slechts in de oogen van hem die niet hef heeft, en de kracht der liefde niet kent.",

Met deze woorden zond St. Bernardus aan Eugenius het eerste deel van zijn werk, waarin een schets van het geheel wordt gegeven. Het is als het „Gewetensonderzoek van een Paus" een waarachtig geschiedkundig gedenkstuk', waarin hij zijn opvatting van het Pausschap aangeeft. Niemand heeft meer het Pausschap kunnen ver-