is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek der algemeene erfelijkheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

het oogenblik der factorensplitsing.

sommige van minder, andere van intens belang voor het erfelijkheids vraagstuk. Immers aan het probleem der oorzaak van knopvariaties knoopt zich onmidellijk een ander vast: de vraag of alle door ongeslachtelijke vermenigvuldiging ontstane afstammelingen van eenzelfde individu, op Webbers voetspoor klonen genoemd, onderling identiek zijn in erfelijke eigenschappen of niet.

Van klassieke waarde zijn in dit opzicht een drietal organismen om den langdurigen strijd, die over hun beteekenis gevoerd is: de bizarria's, de Cytisus Adami en de Crataegomespilus-soorten. De oudsten daarvan waren de bizarria's, in de sinaasappel- en citroen-kweekende landen in grooten getale bekend: vruchten, die deels het uiterlijk van sinaasappels, deels van citroenen hebben, en ook inwendig zulke verschillen toonen. Omtrent hun ontstaan is niets definitiefs bekend; wel is door het onderzoek van Shamel en zijn medewerkers (1918, 1920) duidelijk gebleken, dat een dergelijke dubbelzinnige natuur niet alleen aan de vruchten eigen is, maar dat een enkele boom van een sinaasappel- of citroensoort vaak zeer verschillende vruchten draagt, waarbij het vruchttype eigen is aan den tak, waarop ze gevormd worden. Wordt nu een dergelijke tak als entloot gebruikt, dan behoudt ze dit vruchttype, zoodat hier tusschen de van één boom afkomstige klonen wel degelijk verschil blijkt te bestaan. Omtrent de eigenlijke oorzaak van dit zoo algemeene verschijnsel bij sinaasappelen tasten we echter nog volkomen in het duister, wat veel minder het geval is ten aanzien der beide overige.

De als Cytisus Adami bekende plant is gekenmerkt, doordat ze over het algemeen de verschillende eigenschappen van twee andere Cy/ww$-soorten C. Labumum en C. purpureus in zich vereenigt, maar vooral doordat bijna ieder goed-ontwikkeld exemplaar naast de voor C. Adami typische vleeschkleurige bloemen ook wel takken met zuiver geelbloeiende