is toegevoegd aan je favorieten.

Indische bestuurshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

Bovendien is zelfbestuur een functie welke men kan toekennen aan een betrekkelijk jonge belangengemeenschap, autonomie daarentegen niet. Deze geeft geen leiding, maar vooronderstelt aanwezig de kracht tot zelfleiding, tot zelfbestemming, niet aanvullend maar in hoofdzaken. Aan het eigen initiatief, inzicht en arbeidsvermogen van een autonoom college worden veel zwaarder eischen gesteld dan aan een zelfbesturend, — eischen, waaraan de toch altijd meer of minder kunstmatig ingerichte Indische raden niet kunnen voldoen, en welke daarom ook vooreerst niet gelden mogen, bij wie een snelle, deugdelijke ontwikkeling dier raden beoogt. J)

Want het vermogen om werkelijk autonoom te wezen, groeit zoowel bij individuen als bij sociale groepen eerst uit, nadat zij een voorontwikkeling hebben doorgemaakt.

Zelfbestuur kan daarom hier te lande gegeven worden ook daar waar nog geen traditie tot regeling van eigen belangen bestaat, maar autonomie kan slechts uit krachte van zulk een traditie worden verworven.

Mogen deze en andere denkbeelden die in het volgende op slechts vluchtig-journalistieke wijze zijn uiteengezet iets tot de openbare gedachtenwisseling bijbrengen over het weldra te verwachten rapport der Herzieningscommissie — een rapport waarmee Indië aan Holland en aan zichzelf zal bewust maken hoe het snel en krachtig wil voortgroeien van kolonie tot staat

1) Bij de memorie van toelichting tot den post voor Regentschapsraden op de aanvullingsbegrooting 1920 is aan de hierachter tegen overwegende autonomie ontwikkelde bezwaren cenigermate tegemoetgekomen Aan de andere bezwaren niet. .