is toegevoegd aan je favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258

volgenden dag. Hier was nn voor ieders oogen gebleken wie gisteren de meeste eer had bevochten: dewijl men de Engelsche en Fransche vijanden nn weer openlijk ten strijde had gedaagd, en zich vechtvaardig had getoond, daar zjj 't gevecht met de uiterste zorgvuldigheid hadden gemijd. Gedurende 't gemelde vervolgen der vijanden had De Buiter gemerkt, dat de eskaders van Bankert en Zweers wat te verre van het zijne, en de schepen wat te wijd van de anderen waren verspreid, weshalven de Buwaard, met advies van De Buiter, hun bij geschrift door eenig vaartuig order zond, zich in 't een en 't ander wat beter te sluiten: opdat de vijanden geen gelegenheid mochten vinden om door te breken: doch indien zij dat echter mochten doen, dan zou men, werd er belast, van Bankert of Sweers, wie van beide best kon, verwachten dat hjj met zjjn eskader daar tegen aan zou wenden, met hope dat men, elkander zoo te hulp komende, nog wat goeds zou verrichten, was 't dien dag niet, het waar dan den volgende. Dienzelfden dag is Kapitein Adriaan Teding Berkhout, nit het Noorderkwartier, met het schip de roode Leeuw, gemonteerd met vierenveertig stukken, onder de vlag aangekomen, en nog een hrandschip uit de Maas. Den 9de Juni, 's morgens voor dag, wendde De Buiter Oost-Zuid-Oost over, met groot gevaar van zjjn masten te verliezen, zoo waren ze in 't gevecht doorschoten. De Buwaard en De Buiter oordeelden, dat men 't met 's Lands vloot naar de Zeeuwsche kust zon wenden, inzonderheid om twee redenen: eerst, omdat verscheidene schepen zeer weinig kruit en scherp over hadden, 't welk daar bekwaamlijk') kon toegezonden worden. Ten anderen, opdat men met de vijanden op 's Lands kust mocht

") Gemakkelijk.