is toegevoegd aan uw favorieten.

Kantteekeningen op het wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

Daarna worden op dezelfde wijze de aangiften behandeld welke voorloopig aan den inspecteur der registratie zijn gezonden en met diens advies thans terug ontvangen zijn.

In hoever of het mogelijk is, dat de inspecteurs van beide dienstvakken gezamenlijk met de adviseurs vergaderen moet aan de practijk of aan de voorschriften ter uitvoering der wet worden overgelaten.

Bij de behandeling van bezwaar- en verzoekschriften kan in denzelfden geest worden gehandeld.

HOOFDSTUK X. Bezwaren tegen den aanslag.

Bij eene vervanging van de artt. 54 tot en met 69 door de artt. 54 tot •en met 60 zooals hiervoren werd voorgesteld behooren de volgende veranderingen te worden aangebracht:

ARTIKEL 70.

Achter „inspecteur» te laten volgen: „die den aanslag heeft vastgesteld".

ARTIKEL 71.

In het eerste lid vervallen de woorden „de commissie of".

In het tweede lid vervallen de woorden „en geschieden, voor zooveel de schattingscommissie en de commissie van aanslag betreft, door den voorzitter*.

In het vierde lid worden de woorden „den voorzitter der schattingscommissie of den inspecteur" vervangen door den ambtenaar, die den aanslag heeft vastgesteld of den inspecteur".

ARTIKEL 72.

In het eerste lid voor „art. 67" te lezen „art. 59".

ARTIKEL 75.

Dit artikel vervalt.

ARTIKEL 76.

Het tweede lid vervalt.