is toegevoegd aan uw favorieten.

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

maatregelen gebaat zijn, niet minder vurig staan tegenover den eisch van hooger grondloon?

We laten deze inconsequentie voor rekening van deze opposanten en gaan thans over tot beantwoording der vraag, of werkelijk het drukken van het grondloon het gevolg zijn zal van invoering van gezinsloon. Het is zonder eenigen twijfel juist, dat het toekennen van toelagen in verband met de grootte van het gezin een behoorlijke basis voor salarieering niet in den weg mag staan maar daarnaast moet dan worden gezegd, dat bij een goede basis van bezoldiging juist het stelsel van gezinstoelagen aan dat bezwaar niet onderhevig is. Gezinsverzorgers toch zullen bij verhooging van het grondsalaris nog meer belang hebben dan anderen, aangezien zrj meer dan hun ongehuwde collega's kunnen constateeren of het grondloon al dan niet noodzakelijk is.

In de index cijfers, waarvan natuurlijk een ieder, zoowel ongehuwd als gehuwd arbeider kennis kan nemen, is bovendien een veel objectiever maatstaf gegeven. Uit deze methode om de gemiddelde prijsbeweging te constateeren valt met zekerheid af te leiden of het grondloon al dan niet te laag is. Het gevaar voor het drukken van het grondloon, tengevolge van de invoering van den kindertoeslag is dus niet bijzonder groot. Wel kan worden' toegegeven, dat, zoo het gevaar om het algemeen minimum voor allen te drukken mocht bestaan, dit nog verkleind wordt, als men met den toeslag begint bjj het vierde kind.x)

Doch ook aan het relatief beginsel, waarbjj men bjj het eerste kind reeds het loon verhoogt, is het drukken van het grondloon niet inhaerent. In ieder geval ligt deze opzet niet ten grondslag aan het instituut. Men heeft dit wel beweerd op grond

*) cf. Beraadslagingen Gemeentelijk Kinderfonds Arnhem, tja.p., blz. 153.