is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige aanteekeningen betreffende de strafbaarstelling van openbare dronkenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

dat de beklaagde zich in een zoo duidelijk zichtbaren staat van dronkenschap bevonden moet hebben, dat daardoor aan anderen aanstoot kon worden gegeven. 1) Hierin ligt zeer zeker de erkenning van den plicht tot bescherming der publica honestas als principalen rechtsgrond opgesloten.

b. Openbaarheid der dronkenschap.

Als tweede voorwaarde voor de strafbaarstelling, voortvloeiende uit den rechtsgrond: handhaving der publica honestas, noemden wij: de openbaarheid der dronkenschap.

De vraag is hier: wanneer is deze aanwezig, wanneer is het terrein, waarop zich de beschonkene bevindt, „publiek terrein"? 2)

Het antwoord zal luiden, in algemeene formuleering: „Openbaar zijn in casu alle plaatsen, waar ten gevolge van de waarschijnlijke of noodzakelijke aanwezigheid van „publiek"; dat zijn personen, die verschillen naar geslacht, leeftijd, opvoeding en stand; een toon van eerbaarheid moet heerschen, die voor zekeren tijd en zekeren rechtskring op een doorsneepeil staat."

De verdienste van een dergelijke algemeene en ruime omschrijving zou wellicht daarin gezien kunnen worden, dat zij aantoont, dat er plaatsen zijn, als kroegen en andere gelegenheden van laagstaand volksvermaak, ten aanzien van welke de strafbaarstelling met minder klem kan worden verdedigd op grond van aantasting der openbare eerbaarheid. Wel is hier, zooals reeds bleek, in verhoogde mate aanwezig de gelegenheid tot het geven van een slecht voorbeeld.

Dan nog deze opmerking. De aanwezigheid van publiek gaat over van onzekerheid in waarschijnlijkheid en van waarschijnlijkheid in zekerheid, en daarmede loopt evenwijdig een steeds dringender worden van den plicht der Overheid tot optreden. De onvermijdelijkheid

1) W.v.h.R., Nr. 5515.

2) Noch te St.-Petersburg, noch te Keulen is aan dit punt veel aandacht geschonken.