is toegevoegd aan je favorieten.

De burggraaf van Bragelonne, of Tien jaar later

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306

nemen, zal zij den naam zien van alle ongeneeslijke ziekten, die wij ontdekt hebben. In de eerste plaats is er...."

„Neen, neen!" riep Mazarin uit, terwijl hij het papier wegduwde. „Neen, Guénaud, ik geef mij over!"

En een diepe stilte, waarin de kardinaal zijn krachten verzamelde, volgde op de opgewondenheid van dit tooneel.

„Er zijn nog anderen, prevelde Mazarin. „Er«i»jn nog charlatans, nog kwakzalvers. In mijn land gaan degenen!/** door de doktoren opgegeven zijn, naar een kwakzalver, die ze tienmaal doodt, maar honderdmaal redt!"

„Heeft Uwe Eminentie niet gemerkt, dat ik de laatste maand wel tienmaal andere geneesmiddelen gegeven heb?"

„Ja. ... En?"

„Welnu, ik heb vijftigduizend livres uitgegeven, om de geheimen van al die kerels te koopen: de Üjst is uitgeput, mijn beurs ook. U bent niet genezen en zonder mijn kunde zoudt u gestorven zijn."

„Het is uit," prevelde de kardinaal, „het is afgeloopen."

Hij wierp een somberen blik om zich heen op zijn rijkdommen.

„Ik zal dit alles moeten verlaten!" zuchtte h$i ,,Ik ben dood, Guénaud, ik ben dood!"

„O, nog niet, monseigneur!" zeide de geneesheer.

Mazarin greep zijn hand.

„Binnen hoeveel tijd?" vroeg hij, terwijl hij zijn groote strakke oogen richtte op het onverstoorbare gelaat van den geneesheer. „Monseigneur, dat zegt men nooit."

„Niet tegen-gewone menschen, soit! Maar tegen mij .... nuj, voor wien iedere minuut een schat is, zeg het mij, Guénaud, zeg het mij!"

„Neen, neen, monseigneur!"

„Ik wil het, zeg ik je. O, geef mij een maand, en voor ieder van die dertig dagen zal ik je honderdduizend livres geven."

„Monseigneur," antwoordde Guénaud op vasten toon. „God geeft de dagen der genade, niet ik. God geeft u dus slechts veertien dagen."

De kardinaal stiet een pijnlijken zucht uit, viel weer op zijn kussen en prevelde:

„Dank je, Guénaud, dank je!"

De geneesheer wilde zich verwijderen, maar de ziekte richtte zich weer op.