is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

1147—1162. Huurcontracten en andere stukken betreffende de verhuring van deze zathe.

1147. Huurcontract met Pieter Lieuwes, tegen 107 ggld. 1677.

1 charter.

1148. Huurcontract met Sipke Clases en Antie Wouters, tegen 200 gld., benevens de tauxatie der huizinge. 1729.

1 charter.

1149. Huurcontract met Wopke Eyberts en Antie Wouters, tegen 176 gld., benevens het onderhoud der huizinge. 1736. Met verlenging van dit huurcontract op dezelfde voorwaarden, 1746, en eene acte van tauxatie der huizinge. 1764.

2 charters.

1160. Voorwaarden van de verhuring der zathe, bij inschrijving en opbod toegewezen aan Tjerk Ottes, tegen 422 gld. 1776.

£t 1 charter.

1161. Stukken uit het proces voor het gerecht van Barradeel, betreffende de invordering van twee jaar achterstallige huur van Tjerk Ottes. 1779.

5 charters.

1152. Tauxatie der huizinge op de plaats te Minnertsga, bij de aanvaarding der huur door Pieter Durks. 1779. Met een proces-verbaal van den toestand van dit huis. 1779.

2 charters.

15. Onder Minnertsga (FoUa-State).

1163. Koopbrief van Folta-zathe en -landen te Minnertsga, groot 73 pdmt., door de gasthuisvoogden gekocht van Oene Jouckes Oenema tegen 38 ggld. de pdmt., onder beding, dat deze er 13 huurjaren aan behoudt. 1595. Hierbg een request van de voogden aan de Magistraat van Leeuwarden om toestemming tot dezen koop, met