is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

Oenema gekocht van Hoyte Haytsema, tegen 410 ggld. 1614; met het reversaal op dezen koop ten laste van Oene Jouckes Oenema. 1614.

3 charters.

1158. Koopbrief van ruim 8 pdmt. bouwland te Minnertsga, door de voogden aangekocht van Jacob Epckis tegen 1800 ggld. en 2 rozenobels. 1635. Met den consentbrief op dezen koop door den grietman van Barradeel, 1635, twee qttitantiën en eene opgave van de grootte der perceelen.

5 charters.

1159. Twee verklaringen betreffende het recht van de eigenaars van Folta-aathe op een ljjk- en voetpad naar Minnertsga over de landen, toebehoorende aan den heer Diest. 1690.

2 charters.

1160. Transportbrief van 13 pdmt. los land onder Minnertsga, door de voogden van het gasthuis aangekocht van Gerben Willems tegen 1500 gld. 1716.

1 charter.

1161. Acte van niaarneming van V» pdmt. land onder Minnertsga, door de gasthuisvoogden genaast van Gerryt Jansen, die dit had gekocht van Jan Oepkes Langius tegen 91 ggld. 1756. Hierbij eène specificatie der kosten, gevallen op deze koopacte, en een reversaal ten laste van Gerrit Jans. 1756.

3 charters.

1162. Acte van niaarneming van */* pdmt. land onder Minnertsga, door de gasthuisvoogden geniaard van Allard Scheltinga c. s., die dit had gekocht van Taekle Symons tegen 8 ggld. 1776. Hierbij een reversaal ten laste van Allard Scheltinga. 1776; en twee nota's van kosten, op bovengenoemde actes gevallen.

4 charters.

1163—-1171. Huurcontracten en andere stukken betreffende de verhuring van deze zathe en landen.