is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen der materie. De kerk en het sociale vraagstuk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

partijen helpt en over de rechtmatigheid ervan niet oordeelt, voerde Mr. R. van Maare hem tegen, dat het Roode Kruis geen munitie mag vervoeren, terwijl bij een staking steun aan de gezinnen feitelijk als zoodanig te beschouwen is, en schrijver dezes merkte nog op, dat het Roode Kruis geen vechtenden verpleegt, maar alleen degenen, die buiten gevecht zijn gesteld. De Conferentie deed ten slotte op voorstel van den heer J. H. Kok de juiste uitspraak, „dat werkstakingen zóó verschillend van oorzaak en werking kunnen zijn, dat in dezen geen algemeen geldende regel kan worden aangegeven, maar dat iedere diaconie elk voorkomend geval op zichzelf beschouwen en naar omstandigheden handelen moet." ') Wij zouden daaraan nog, hoewel allicht overbodig, willen toevoegen, dat de diaconie in vele gevallen goed zal doen door het advies van den kerkeraad in te winnen, aangezien hierbij geestelijke belangen zeer nauw betrokken zijn.

In twee opzichten werkt vooral de diaconie mede tot de oplossing van het sociale vraagstuk. Vooreerst doordat zij hoe langer hoe meer zich zal moeten gaan toeleggen op het voorkomen van armoede, bijv. door het oprichten van voorschotkassen te bevorderen, door verstandige leiding, door het verstrekken van hulpmiddelen, enz. Laat ons iets zeer eenvoudigs als voorbeeld nemen. Wanneer een gezin voortdurend in moeilijkheden is, omdat de huisvader, die een winkel heeft, door slechte boekhouding zijn zaak in de war stuurt, is het de roeping der diaconie, te zorgen, dat deze broeder beter leert boekhouden. Waarlijk, in onzen tijd is het niet genoeg, dat iemand, die diaken wordt, een licht bewogen gemoed heeft en een vriendelijk man is. Organisatie is

*) Vergelijk „Diaconaal Correspondentieblad", J. H. Kok, Kampen, 4de jaargang, blz. 122—130.