is toegevoegd aan je favorieten.

De grondslagen der volkshuishouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJZONDERE GRONDSLAGEN VAN AFGELEIDEN AAPn

293

is ook daar, waar dit niet zoo onmiddellijk blijkt, oorzaak, dai de werking van den rechtvormenden Staat op een dezer drie! zich ook met betrekking tot de beide andere moet doen geTo'e „ Genoeg, naar het mij voorkomt, om, nu de inhoud der Tel

SeWk'o» 'eStUUrS7rkZaamheid va» den Staat plaatselijk en ijdelijk op al deze punten groote verschillen vertoont, de stelhng waar te maken, dat aan den Staat, ook in zijn hoedan ghe d van rechtsvormer, een voorname plaats toekomt onder de bijzondere grondslagen van het economisch leven. J

Hl. Naast de beteekenis, welke de Staat als rechtshandhaver en rechtsvormer heeft, noemde ik in de derde pï ff Lt eiT dat hi, een eigen economisch bestaan voert, als oorzaak waar door hij op het economisch leven des volks een, wederón aard en omvang sterk wisselenden, invloed oefent 'Hn.ni heeft' V°°r Zii" instandhouding, eigen behoeften, ter voldoening waarvan een deel van het door zijn burgers geprobeerd volks-mkomen door hem wordt opgevorderd, fZl?Z^n, de vruchten van hetgeen de Staat zelf bezit, en van ïï» Zen economische werkzaamheid ontoereikend zi n, om in die behoeften te voorzien. En de Staat kan dit doen w°ü zfin b staan

erkend" T^TT *? * hu*» *Is ~ -d n erkend, als een factor ook, welke aan de uitkomsten van hun eigen vrijen arbeid wordt bevorderlijk geach? Ten deele houdt de Staat economisch zich in stand uit dP

MPSjSSSSBeSS

weixe oen btaat-ondernemer kenmerken >), en de wiize waamn h«

tri ïbï^w«ssï5

n^tejande, het begm 1918 werkelijkheid geworden sla**!

L^^^^m^t^ Praeadvies door Prof- Mr- *

kunde en de Statisttek en het in^» ^™niging voor de Staathuishoudrapport over de pSc* s^ner! * ™ ™ be8^

2) Vgl. Mr. J. T. Buys, de Nederlandsche staatschuld sedert 1814.