is toegevoegd aan je favorieten.

Zuiver- en toegepast wetenschappelijk onderwijs in de biologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJNE HEEREN BESTUURDEREN DEZER STAD, CURATOREN DEZER UNIVERSITEIT, LEDEN VAN DEN RAAD VAN BEHEER VAN HET KOLONIAAL INSTITUUT, HOOGLEERAREN. LECTOREN, PRIVAAT-DOCENTEN, DOCTOREN EN STUDENTEN VAN DEZE UNIVERSITEIT, EN GIJ ALLEN, DIE DOOR UWE TEGENWOORDIGHEID BLIJK GEEFT VAN UWE BELANGSTELLING IN HET HOOGER ONDERWIJS.

ZEER GEWAARDEERDE TOEHOORDERESSEN EN TOEHOORDERS!

Ik wilde U hedenmiddag spreken over een conflict dat zich voordoet in de opvatting omtrent den aard van het onderwijs in de plant- en dierkunde aan de Universiteit. Het is mij niet bekend, dat dit conflict ooit sterk naar buiten is getreden, maar uit gesprekken met vaken tijdgenooten is mij gebleken, dat velen het gevoelen.

Ik zal trachten dit conflict aan te duiden door twee citaten, het eene ontleend aan Goethe, het andere aan Pasteur. Die citaten zijn:

„ Wissenschaften entfemen sich im ganzen immer vom Leberi'

en „Lidée de ces recherches ma été inspirée par nos malheurs".

Het vraagstuk dus van de wetenschap voor de wetenschap, of de wetenschap in dienst van den mensch. Dit vraagstuk omvat veel meer dan het onderwijs in de plant- en dierkunde of in welke andere wetenschap ook. Maar ik moet mij hier beperken en bezie het dus voornamelijk van dit bijzondere standpunt uit.

Een conflict zal men in het algemeen trachten op te

5