is toegevoegd aan uw favorieten.

Bekendmakingen, circulaires, beschikkingen enz. betreffende de Distributiewet van 1916, alsmede daarmede verband houdende maatregelen van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel gedurende het jaar 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nos. 169—170.

190

N°. 169.

N°. 28671/36.

Rijksbureau voor

de distributie 's Gravenhage, 28 October 1916.

van graan en meel.

Ik heb de eer LT te verzoeken mij vóór 15 November e. k. de volgende opgaven te doen toekomen:

a. van het aantal broodkaarten, dat op 1 October 1916 in Uwe gemeente was afgegeven;

b. van het aantal broodkaarten in omloop op 1 November; e. van de hoeveelheid brood, welke vóór 1 October 1916 in

Uwe gemeente gemiddeld per maand werd verstrekt;

d. van de bevoegdheid brood, welke gedurende de maand October werd verstrekt.

Bovenbedoelde opgaven moeten geschieden zoowel van tarweals van roggebrood.

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, Versteeg.

N°. 170.

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel;

Gezien zijne beschikking van 28 Juni 1916, Directie van den Landbouw, n°: 16954, 6de afdeeling B, en van 23 September 1916, Directie van den Landbouw, n°. 24059, 6de afdeeling houdende bepalingen betreffende den uitvoer van diverse soorten groenten; Heeft goedgevonden te bepalen:

aan de lijst van stations, bedoeld in bovenvermelde beschik•kingen, waar inlading van groenten onder ambtelijk toezicht kan geschieden, worden toegevoegd Baflo, De Steeg, Oostwoud, Franeker, Sexbierum, Tjummarum, Minnertsga, St. JacobiParochie, Marrum en Ferwerd.

's Gravenhage, 28 October 1916.

Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, Versteeg.