Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken in Engeland met onze Hollandsche kunst, dat ik meende, ook onzen vakmannen een dienst te bewijzen door hen met den Engelschen stijl bekend te maken. Inmiddels bleek mij, dat in de 17de en in den aanvang van de 18de eeuw veel gelijksoortigs in beide landen was voortgebracht en het scheen mij toe, dat in Engeland zeer veel is bewaard gebleven in oude betimmeringen, meubelen en andere kunstvoortbrengselen. Of ik nu geslaagd ben met mijn streven in dezen geest, blijft een vraag. Vóór eenige jaren heb ik in een samenkomst van de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs aan de fabriek „Onder den St. Maarten" uiteen gezet, de ontwikkeling der achtereenvolgende belangwekkende stijlen. Bij die voordracht heb ik van lantaarnplaten gebruik gemaakt.

Mijn overzicht zou thans minder onvolkomen zijn, zoo ik U tëlkens de vele afbeeldingen kon toonen, waarover ik destijds te beschikken had. Ik zal mij daarom thans bepalen tot een korte beschrijving van die stijlen, die in bijgaande interieurs zijn toegepast. De behoeften zijn in den loop der eeuwen veranderd, maar die oude stijlen met hun rijk studieveld, hebben ons eene aanpassing op onze tegenwoordige huisinrichting mogelijk gemaakt.

Indien wij de hierbijgaande afbeeldingen bezien, dan blijkt, dat veel ontleend is aan de zoogenaamde „William and Mary"-stijl. Willem III, erfelijk Stadhouder van Holland sinds T672, huwde Koningin Mary II van Engeland in 1689. Deze coïncidentie schijnt van den meesten invloed geweest te zijn op de geschiedenis der verwantschap van het Engelsche en Hollandsche interieur. De invloed van Spanje, Portugal en Frankrijk had zich op onze Hollandsche zeden doen gevoelen, en de voorafgaande jaren van strijd tusschen die landen, hadden ook in de meubelkunst nawerking.

Het is zeer eigenaardig, maar 't schijnt dat een land, na met 'n ander in strijd te zijn geweest, vele zeden en gewoonten van het laatste overneemt. Wij zien dat later met Engeland, dat zijne zijde-wevers uit Frankrijk wist te krijgen en eene zeer belangrijke industrié daardoor stichtte. Holland, dat eerst onder de overheersching van Spanje had geleefd en daarna een der toonaangevende natiën op 't gebied van den handel bleek te zijn, heeft onder het koningschap van zijn Stadhouder Willem III op de Engelsche kunstnijverheid veel invloed uitgeoefend. Willem de Derde heeft vele Hollandsche meubelen in Engeland in zwang gebracht.

Uit dit tijdvak kent men veelsoortige meubelen, stoelen met gedraafde en getorseerde pooten, al of niet van voor even breed als van achter, vaak

Sluiten