is toegevoegd aan uw favorieten.

Prae-adviezen voor het Woningcongres, te houden op Woensdag 19 en Donderdag 20 mei 1920 te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Objectief beschouwd is het voor onze totaalwelvaart betrekkelijk onverschillig, in wier handen de winsten of verdiensten komen. Plaatst men zich niet op een of ander» klassestandpunt, doch wil men over deze klassen heenzien, op het volk in het algemeen, dan komt het er betrekkelijk weinig op aan of de particuliere bouwer veel verdient, of de grondeigenaar of de architect, of wie ook.

Goedkoop bouwen is slechts dan een maatschappelijk begeerenswaardig iets, wanneer zulks met zich medebrengt: le. meerderen en intensieveren arbeid. 2'. vernuftig besparen en gebruiken van materialen.

Wat den arbeid betreft meenen wij, niets nieuws ter tafel te brengen als wij zeggen dat wij leven in tijden van arbeidsonrust, terwijl toch ieder weldenkend menseh, de arbeider zelf incluis, moet inzien, dat alleen inspanning van alle krachten ons kan brengen uit de tegenwoordige dure en moeilijke tijden. De menseh is van nature over het algemeen lui; ons komt het voor, dat de uitbreidende staatsbemoeiing op velerlei gebied de arbeidsonlust in de hand werkt. Contróle moet hier het redmiddel zijn, doch die contróle wordt uitgeoefend door lieden, al of niet door gemeenschapsbelang gedreven, doch in den regel niet door eigen belang. Het optreden van de particuliere industrie biedt meèr kans, dat er gearbeid wordt. Of de loonen onder den drang der vakvereenigingen naar boven worden gedreven, is vrijwel onverschillig, mits de zekerheid bestaat dat er gewerkt wordt. Het toezicht van de desbetreffende particuliere nijverheid is voor ons de beste waarborg, dat meer geproduceerd zal worden; hoe men de zaak dan verder keert of wendt, onze totale huishouding zal er de vruchten van plukken.

Is het eigenbelang derhalve een prikkel tot meerderen arbeid, het is niet minder een prikkel tot vernuftig besparen en gebruiken van materialen. Slaagt men er door zuinigheid en overleg in hetzelfde woongerief en dezelfde soliditeit te verkrijgen onder besparing van materialen, dan is ook hiermede onze volkswelvaart gebaat.

Resnmeerende komt het ons voor, dat goedkoop bouwen