is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerplichtwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 13 der Wet

101

vacanties zóó te regelen, dat feitelijk die termijn tot twee maanden wordt verlengd. M. v. T. (1900), bh. 17.

11. De vacantiën zijn in den regel, voor zoover de Regeering bekend is, op het platteland niet lang, doch indien het noodig mocht blijken meer waarborg te geven, dat niet door verlenging der vacantiën de kinderen te lang aan de school worden onttrokken, dan zal daarin moeten worden voorzien door wijziging van art. 21 der wet tot regeling van het lager onderwijs. M. v. A. II (1900), bh. 83.

Niet geregeld schoolbezoek na de aanvrage.

12. Aangezien de termijn van zes maanden geregeld schoolbezoek, als voorwaarde voor het verkrijgen der vergunning gesteld, verstrijkt bij het doen der aanvrage, heeft de aanvrager het in de hand het tijdvak te bepalen, waarover die zes maanden loopen. In geval dat de aanvrage wordt gedaan geruimen tijd vóór het begin van het verlof, zoude in het tijdvak tu&schen de aanvrage en het verlof grove wetsovertreding kunnen plaats hebben, zonder dat zulks van eenigen invloed kon zijn op het verkrijgen der vergunning. Om daartegen te waken, is thans de bepaling opgenomen, dat de schoolopziener de vergunning kan intrekken op grond van niet geregeld schoolbezoek na de aanvrage. M. v. A. II (1900), blz. 84.

Tweede lid. Onmiddellijk.

13. Zie aant. 13 bij art. 10.

Derde lid. Hooger beroep.

14. Het hooger beroep is in te stellen bij' den districts-schoolopziener. Deze ambtenaar kan ook het advies van andere autoriteiten inwinnen en zich inlichtingen verschaffen waar hij dat dienstig acht; hij behoeft dus niet uitsluitend op den arrondissements-schoolopziener af te gaan. M. v. A. II (1900), blz. 84.

Voor districtsschoolopziener en arrondissements-schoolopziener leze men thans: hoofdinspecteur en inspecteur.

15. In geval de vergunning voor korteren termijn wordt verleend dan is aangevraagd, is er geen beroep. Men kan in dat geval nog eens weer vragen. Vgl. N. M. v. A. II (1900), blz. 14.

Mam.

Intrekking vergunning.

Geen termijn voorgeschreven.

Hooger be. roep.

Idem.