is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk in Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

kommissie mocht zich verheugen in de aanwezigheid van de Amsterdammer, de heer J. Stuart, die als voorzitter ageerde. Waar de kommissie de beginselen en richtlijnen aangaf, formuleerde Stuart de verschillende artiekelen.

De leidraad die hij tot beschikking had, was een Franse vertaling van de Grondwet der Verenigde Staten van Amerika.]) De invoering van deze Grondwet strandde echter op het verzet van de Lydenburgse partij, die hem in de Volksraad verwierp, waardoor het ontbreken van een Centraal Bestuur bleef voorduren.

Op de bijeenkomsten, die Pretorius in het volgend jaar in de distrikten Potchefstroom, Rustenburg en Pretoria gehouden heeft om de gevoelens van het volk in zake de verhouding tot de Kaapse Synode te raadplegen,s) is het gebleken hoe de bevolking verlangende was naar een behoorlike staatseenheid en een Centraal Gezag; men was toen de twisten moe. Met het oog hierop kwam nog in December van hetzelfde jaar, 1856, een vergadering büeen te Potchefstroom.

Daar werd besloten de door de kommissie opgestelde Grondwet aan te nemen. Dit gelukte. Pretorius werd tot President gekozen, s> en trad op 6 Januarie 1857 als zoodanig op, na behoorlik beëdigd te zijn.

De beëdiging van Pretorius en het hüsen van de aangenomen vlag 4) — de Hollandse driekleur met een groene dwarsbaan, de kleur der hope - gingen met een voor die dagen grote plechtigheid gepaard. Potchefstroom was vol met gewapende burgers. De president werd in het landrostkantoor beëdigd, en begaf zich hierna „in statigen optogt" naar de kerk, terwyi de lucht „weergalmde" van blyde hoera's, en „een onophoudelyk geweer en kanon vuur zich deed hooren." In de kerk vroeg Ds. van

M Toen en thans, door een Hollander, blz. 128; Bijlage L. *) Zie blz. 96.

8) Door de Volksraad, met 21 van de 24 stemmen.

<) In de Locale wetten der Z. A. R. van 1849—1885 blz. 69 komt een Volksraadsbesluit voor van 13 Februari 1838, waarbij de vlag is aangenomen. Die vlag is echter al ruim een jaar eerder —in Januarie 1857 — te Potchefstroom aangenomen, maar werd op 3 Maart 1858, nadat Zoutpansbergzich bij Potchefstroom gevoegd had, voor de tweede maal ingewijde Zie de aanspraak van President Pretorius bü deze gelegenheid in de. Staats Courant van 12 Maart 1858. Zie ook Bülage XLIX.