is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene aanschrijvingen betreffende de onderwijsopleiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verplicht ontslag wegens 65-jarigen leeftijd. Afwijking alleen wegens dienstbelang (circ. 14 Mei 1920, nr. 6', Kabinet; 9 Augustus 1920, nr. 7388, L O A; 8 October 1920, nr. 7388», L O A).

De dienst bij de Rijksnormaallessen, bewezen krachtens eene benoeming van den Minister ingevolge artikel 8 van het Reglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1881, nr. 1, is te beschouwen als burgerlijke dienst in den zin der Burgerlijke Pensioenwet. De betrekkingen aan Rijksnormaallessen en aan voorbereidende klassen zijn als afzonderlijke betrekkingen te beschouwen (circ. 25 Mei 1909, nr. 4008, L O).

De inspecteur vermijde om directeuren of onderwijzers ter bespreking naar zijne standplaats te ontbieden (circ. 24 October 1881, nr. 3988, O). Bedienend personeel.

Salarisregeling conciërges dagnormaallessen (circ. 7 Februari 1920, nr. 1125, L O A).

Instructie conciërges dagnormaallessen (circ. 9 Mei 1919, nr. 3137, LOA; 3 Juni 1919, nr. 3137», L O A; 7 Februari 1920, nr. 1125, LOA).

Verplicht ontslag wegens 65-jarigen leeftijd. Afwijking alleen wegens dienstbelang (circ. 14 Mei 1920, nr. 6', Kabinet).

KWEEKELINGEN.

Aan kweekelingen zullen geen beurzen voor huisvesting en verpleging meer worden verleend (circ. 10 Februari 1887, nr. 281 vu, vm; o).

Toelagen aan kweekelingen, die daarvoor in aanmerking behooren te komen, ter aanmoediging of voor aanschaffing van leermiddelen worden tot een minimum-bedrag van f50 'Sjaars door den Minister verleend (circ. 13 Mei 1881, nr. 1669, O).

Toelagen van f 100 en daar beneden zullen worden verleend aan kweekelingen, die meer dan twee uur gaans van het gebouw der lessen af wonen en bovendien door bijzonderen ijver en goed gedrag uitmunten (circ. 1 Augustus 1882, nr. 2797, O).

Toelagen zijn alleen in bijzondere gevallen te verleenen. Bijna uitsluitend als de opleiding reeds gedeeltelijk is voltooid. In het algemeen niet aan te behoeftige kweekelingen (circ. 7 Februari 1912, nr. 871, L O).

Alvorens het voorstel te doen tot toekenning van eene toelage aan een kweekeling moet de inspecteur zooveel mogelijk nauwkeurig nagaan of bij den kweekeling wel het ernstige voornemen bestaat, zich aan het onderwijsvak te wijden (circ. 18 Februari 1897, la A (nr. 1088), O).

Alvorens het voorstel te doen tot toekenning van eene toelage aan een kweekeling moet de inspecteur zich de geboorteakte doen voorleggen voor de juiste opgave van namen en voluit geschreven voornamen (circ. 12 November 1904, nr. 8764'. », O).

308