is toegevoegd aan uw favorieten.

Wettelijke voorschriften

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 85 —

12. Aan boord van het schip, is, behalve de stukken in het Wetboek van Koophandel gevorderd, aanwezig een strafregister, hetwelk bij de aanmonstering door den ambtenaar, te wiens overstaan de monstering plaats heeft, kosteloos wordt geparaphéerd.

13. In het strafregister wordt achtervolgens, Zonder meerdere tusschenruimte dan voor de onderteekening noodig zij, elke opgelegde straf, met de opgave der overtreding, door den schip, per ingeschreven en onderteekend.

De schipper doet. elke aanteekening in het strafregister door twee schepelingen, bij voorkeur door de stuurlieden, mede onderteekenen. Kan dit geen plaats hebben, dan vermeldt de schipper het in het register met de reden er van.

14. Misdrijven buitengaats aan boord gepleegd, strafbaar naar deze of andere rijkswetten, worden op het strafregister vermeld.

De schipper neemt ten aanzien van hen die ze hebben gepleegd, zoowel passagiers als schepelingen, al die maatregelen van voorzorg welke de aard der zaak vordert; hij kan hen, zoo hun vrij verkeer gevaarlijk is, iri overleg met de stuurlieden, in verzekerde bewaring stellen; hjj verzamelt de bewijzen van het gepleegde feit, maakt een relaas op van de verklaringen der getuigen, vermeldt de genomene maatregelen op het strafregister en deelt bij zijne aankomst hier te lande, met overlegging van het strafregister en de v.erzamelde bewijzen, het gebehrde aan den kantonrechter der plaats van zijne bestemming mede, ter bevordering der vereischte vervolging.

Buitenslands en in de koloniën of bezittingen van het rijk in andere werelddeelen binnenloopende, doet hij die mededeeling aan den bevelvoerder van de Nederlandsche oorlogsschepen welke zich daar mochten bevinden, en bij gebreke van dezen, aan den Nederlandschen consul, zoo die er is, en anders aan de plaatselijke autoriteit. Hij neemt aldaar den raad dier autoriteiten in, en besluit tot die maatregelen, waardoor de misdadiger, met de verzamelde bewijzen, spoedig en met zekerheid aan den bevoegden rechter in het moederland kan worden overgeleverd.

De bepalingen van dit artikel zijn ook toe-