is toegevoegd aan je favorieten.

Sociale verzekering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar onder alle omstandigheden naar zal moeten worden gestreefd, is, dat de wijze van voorziening en het opbrengen van de kosten zoodanig zal moeten geschieden, dat het doel niet wordt voorbijgestreefd. Dit wordt voorbijgestreefd, wanneer de wijze waarop de regeling wordt getroffen en de premie wordt opgebracht, onnoodige uitgaven of simulatie of aggravatie in de hand werkt. Want de noodlottige gevolgen daarvan zijn, dat het bedrijf per saldo met overbodige uitgaven bezwaard wordt, zoodat het minder goed toegerust is in den concurrentiestrijd, terwijl het ongemotiveerd proflteeren van sociale voorzieningen nadeelig werkt op de energie en het productievermogen van heel het volk. Het is dan ook een werknemers- zoowel als een werkgeversbelang, dat er naar getracht wordt de kosten der sociale voorzieningen binnen redelijke perken te houden.

Dit op den voorgrond stellende zal men tevens in het belang, van geheel onze samenleving moeten eischen, dat zij, die belast worden met de kosten der sociale voorzieningen, zooveel mogelijk medezeggensschap krijgen bij de uitvoering der sociale verzekeringswetten. En zulks kan geschieden zonder dat vrees gekoesterd behoeft te worden voor het beknibbelen op de rechten der bevoordeelden, wanneer die rechten maar zoo scherp mogelijk omschreven zijn en een onpartijdig en snel werkend instituut van rechtswege met de controle op de uitkeeringen belast en tot ingrijpen bevoegd verklaard is. Wanneer met dit voorbehoud aan hen op wien de kosten der sociale voorzieningen drukken zooveel mogelijk medezeggensschap gegeven wordt bij de uitvoering, zal de prikkel van het eigen belang overbodige uitgaven voorkomen. Laat men nu de utiliteitsgronden een oogenblik buiten beschouwing dan brengt de aard der verschillende sociale voorzieningen mede, dat het opbrengen der kosten niet in alle gevallen op dezelfde wijze moet geschieden. Zeer in het algemeen kan dienaangaande het volgende worden opgemerkt.

Ofschoon men theoretisch van eene vrije beroepskeuze voor ieder staatsburger spreken kan, hangt het in de practijk voor de groote massa van allerlei bijkomstige en voor hen niet controleerbare factoren af in welk bedrijf zij hun bestaan zullen vinden. Daarbij vraagt elk bedrijf van de arbeiders een zekere arbeidsprestatie tegen vergoeding van een zeker loon, zonder dat in de hoegrootheid van het loon voldoende tot uiting komt de uiteenloopende kans, welke de arbeiders in de verschillende bedrijven loopen om hun arbeidskracht (hun eenige middel van bestaan) geheel of gedeeltelijk te verliezen. Daarom is het alleszins billijk, dat de geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen, geheel ten laste van de onderscheiden bedrijven gebracht worden. Bij het treffen van eene geldelijke voorziening tegen de gevolgen van ziekte staat de zaak eenigszins anders. In sommige gevallen toch zal het optreden van ziekte een gevolg zijn van het uitoefenen van een bepaald bedrijf, terwijl in andere gevallen de oorzaak gelegen zal zijn in omstandigheden, waaraan ieder lid der samenleving, onafhankelijk van de door hem verrichte werkzaamheden, is blootgesteld en waartegen dus ook ieder lid dier samenleving zelf zoo goed mogelijk maatregelen zal moeten treffen. Op grond van het bovenstaande is het logisch, dat de kosten der

5