is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijzigingen en aanvullingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. 1208. In regel 17 van boven af, vooraan, wordt het woord een" twee"" dC W00rden "dan" en >J'aar" ^rvangen door het woord

gekaatst ^ W°°rd "bepalingen:" in regel 18 van boven af wordt 0)

noot"1)06" ^ blijdziJde komt boven noot 0) de volgende

de(wooïdenetiSan''1Ln°"der..4e !?" "ti!cel 1 is het w°ord „een" tusschen 23 Kberl5?7 SbffllT^ fS).'" "tWee" ft ' Süb A °'d-

Noot (') ac//rer den laatsten regel van den tekst en onderaan wordt noot (2).

Blz. 1213.

§11 wordt vervangen door de volgende § //:

ft, de verhoogingen in eiken overeenkomstigen rang toegekend aan het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs;

voor de toekenning van deze verhooging komt, met inachtneming van de op dit stuk geldende beginselen voor het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs, als diensttijd in aanmerking de tijd vóór of sedert de inwerkingtreding van deze Kegelen doorgebracht bij het openbaar en/of bijzonder onderwijs in Nederlandsch-Indië; 1

met dien verstande nochtans, dat niet wordt medegeteld de tijd door een Europeesche leerkracht doorgebracht aan een bijzondere inrichting van onderwijs, welke — ter beoordeeling van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst - in aard overeenkomt met een openbare school, waaraan geen leekrachten van Europeeschen landaard verbonden zijn, noch de tijd waarmede voor de betrokken leerkracht bij het openbaar onderwijs bij wijze van straf is verlengd de termijn, waarna aanspraak zou zijn verkregen od de eerste of eerstvolgende traktementsverhooging, zullende echter voor de toekenning van volgende verhoogingen de volle diensttijd weder in rekening worden gebracht; (2)

Onder noot I aan den voet der bladzijde komt de volgende noot 2 :

12)d Ald.us wordt art* 3' ls,e ,id> le- a. § li gelezen ingevolge art. 1 sub B. letter a. ord. 23 Nov. 1917 (Stbl. 1917 No 689) ln8evo'8e 1

131