Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

neur-Generaal noch de koofden der departementen van algemeen bestuur in Indië verantwoordelijk zijn in den zin van 3e ministeriele verantwoordelijkheid hier te lande, maar dat de Gouverneur-Generaal verantwoordelijk is alleen aan den Koning en de hoofden der departementen in Indië alleen aan den Gouverneur-Generaal.

Het laatste punt dat mijns inzien vaststaat, is, dat de AlinisLer van Koloniën alleen verantwoordelijk is aan de beide Kamers der Staten-Generaal, in dien zin dat de Kamers alleen den Minister kunnen aanspreken voor hetgeen in Indië is gedaan of verzuimd; geenszins in dien zin dat ook bij erkende bezwaren en grieven de schuld altijd zou moeten komen ten laste van den Minister. Deze kan in dit opzigt alleen de schuld dragen van zijn eigen daden en verzuimen, dit is van hetgeen h'y' ter zake van daden of verzuimen van het Indisch Bestuur, zelf heeft gedaan of verzuimd." ')

Inderdaad wordt hier door twee ter zake kundige mannen gewezen op daden van het bestuur in de overzeesche gebieden, waarvoor de minister in de kamers wel aangesproken kan worden, maar waarvoor hij de verantwoordelijkheid niet behoeft te aanvaarden. Hoe moeten wij ons nu deze verantwoordelijkheid van den minister voor daden der landvoogden denken ? M. i. moeten wij deze splitsen, en wel in drie categorieën;

1°. de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt de minister voor een maatregel, welken de landvoogd op zijn bevel verricht, betreffende:

a. een onderwerp, hetwelk het reglement aan de

') Handelingen eerste kamer 1871-1872, blz. 38 en 39 — Cursiveeringen staan in de handelingen.

Sluiten