is toegevoegd aan uw favorieten.

De glorierijke verschijning van Christus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 Mattheüs 24:42-44.

verschiet is, dien zal de Heere overvallen zooals een dief een" slapenden huisvader overvalt en van alles berooft.

Er is zeer veel veroordeel verwekt tegen het wachten op de toekomst des Heeren, doordat er van tijd tot tijd menschen zijn geweest, die dag en ure opgaven van Zijne verschijning. De tijd kwam, maar verliep, zonder dat de Heere verscheen. De Bijbel bevat zeer vele belangrijke profetieën, aan welker vervulling men zien kan wanneer het einde nabij is, zeer nauwkeurige tijdsopgaven met betrekking tot den tijd van het einde en duidelijke teekenen, die het naderen van den grooten dag aankondigen, maar de dag en de ure van dat oogenblik zijn ons om wijze redenen verborgen gebleven. Velen hebben gewaand, dat zij, ondanks de Heere uitdrukkelijk het tegendeel zegt, toch den dag en de ure konden bepalen. Zij hebben echter zichzelf bedrogen en er bovendien toe bijgedragen, de wereld ten opzichte van dit feit nog onverschilliger te maken. Maar hoewel ook alle dergelijke aankondigingen onvervuld zijn gebleven, zal desniettemin de wederkomst des Heeren volgens het vast profetische woord en naar de onveranderlijkheid van Zijne beloften eerlang even zeker plaats hebben, als Zijne eerste komst in het vleesch heeft plaats gehad. De volgende Schriftuurplaats is ook van toepassing op de zekerheid van de wederkomst des Heeren:

„Menschenkind! wat is dit voor een spreekwoord, dat gijlieden hebt in het land Israëls, zeggende: De dagen zuilen verlengd worden, e» al het gezieht zal vergaan ? Daarom zeg tot hen: Alzoo zegt de Heere Heere: ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen in Israël. Maar spreek tot hen: De dagen zijn nabij gekomen, en het woord van ieder gezicht. Want geen ijdet gezicht zal er meer wezen, noch vleiende waarzegging, in het midden van het huis Israëls. Want Ik ben de Heere, Ik zal spreken, het woord, dat Ik zal spreken, zal gedaan worden, de tijd zal niet meer uitgesteld worden; want in uwe dagen, o wederspannig huis! zal Ik een woord spreken, en het doen, spreek de Heere Heere." ')

Evenals de aangekondigde oordeelen over Israël, naar de meening van sommigen wat lang uitbleven en men de vervulling er van onwaarschijnlijk begon te achten, zoo schijnt toeven en trekken sommigen de conclusie, dat Hij in het geheel

') Ezech. 12:22-25.