is toegevoegd aan uw favorieten.

Het instinct der onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II GETUIGENISSEN

117

ze eerst op een rij en nam vervolgens uit den schoot van Lachesis loten en voorbeelden-van-levenswijzen. Hij ging op eene verhooging staan en riep uit: „Aldus spreekt Lachesis, de dochter der Noodzakelijkheid: „Zielen, gij die tot een zeer kort leven in den mensch1) zult terugkeeren, het begin van een nieuwen levensloop in een sterflijk geslacht is voor u aangebroken, die eens weer met den dood zal eindigen. Geen geleidend wezen 2) zal zich u uitkiezen, doch gij kiest er u zelf een. Hij wien 't lot het eerst te beurt valt, moge ook het eerst eene levenswijze uitkiezen, doch daarmede blijft hij onafscheidelijk verbonden. De deugd is onschendbaar; al naar mate men haar meer of minder eerbied betuigt, naar die mate zal ieder haar deelachtig worden. De schuld ligt bij hem die kiest; de godheid is aan de keuze onschuldig." "

Nadat de heraut aldus had gepsroken, wierp hij allen loten toe en ieder nam die op, welke vóór hem kwamen te liggen; doch Er niét, omdat de heraut hem dit verbood.

Voor ieder die een lot had opgenomen was 't duidelijk de hoeveelste hij in de rij was. Vervolgens legde hij de voorbeelden der verschillende levenswijzen voor hen op den grond; hiervan was het aantal veel grooter dan dat der zielen. Die levenswijzen vormden eene bonte mengeling; er waren er van allerlei dieren en van allerlei menschen. Men vond er onder: levenswijzen van tyrannieën, die deels altijd duurden, deels wérden afgebroken en in armoede, ballingschap of bedelen eindigden. Ook waren er levenswijzen van beroemde mannen, die voor een deel hun aanzien te danken hadden aan hun (eigen) lichamelijk voorkomen, aan schoonheid, of anders aan kracht en behendigheid, voor een deel aan hun afkomst en de deugden van hunne voorouders. En zoo lagen er ook voorbeelden van niet-beroemde menschen en eindelijk ook van vrouwen. Omtrent de zielen zelf was echter niets bepaald, omdat die naar de verschillende leefwijzen der menschen ook een verschillenden aard krijgen. Overigens trof men allerlei soorten van rijkdom en armoede, van ziekte en gezondheid aan, door elkaar gemengd in de verschillende levenswijzen en ook wel midden er tusschen in.

]) Bedoeld is: een leven op aarde. z) Bedoeld schijnt: een beschermengel.