Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

den materieeten vooruitgang noemt, hoofdzakelijk tengevolge heeft het vormen van nóg grooter vermogen, de vermeerdering van de valsche weelde en de versterking van het kontrast tusschen het „huis der maaltijden" en het „huis der armoede", zoolang hebben wij niet het recht van een vooruitgang in den waarachtigen zin des woords te spreken".

Te een of andere tijd moet een reactie volgen.

Het is noodzakelijk, dat de bewegende krachten der civilisatie worden vernieuwd, dat er in het leven worden ingevoerd nieuwe werkende faktoren, van geheel ander soort dan de wetenschap.

Ook in dit opzicht, dat de wetenschap beloofde te scheppen een staat van zaken, waar allen met gelijk recht zouden deelen in de schatten der kuituur, is haar bankroet zeker. Inplaats van gemeenschappelijk, onder hemelsch geleide, den strijd aan te binden tegen den vijand-van-allen, het rijk van zelfzucht en leugen, strijden de menschen, onder de banier der wetenschap, als roofdieren om den buit. Het hoofddevies des levens is nog altijd de spreuk: Geweld boven recht,of, gelijk het in den Bijbel van Ismaël gezegd wordt: „Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem".

Ieder is alleen voor zichzelf, en om zijns zelfs wille, daar, d.w.z., er heerscht algemeen vijandschap, wantrouwen, naijver, verbittering, en nergens heerscht de rust, de gerechtigheid, het medelijden, de liefde. De concurrent wordt geruïneerd, — des te beter: in den strijd om het bestaan wordt het ras ontwikkeld. Bescherming van het zwakke is een wandaad, omdat ze oorzaak zou zijn, dat de geestelijk en lichamelijk sterken het offer werden van de tragen en onmachtigen. De weten-

>) Het nobel rechtsgevoel, dat ongetwijfeld een meewerkende faktor is in het kongres ter ontwapening en de stichting van het internationale gerechtshof, blijkt voor loopig op de bestaande maatschappelijke en nationale verhoudingen geen noemenswaardigen invloed uit te oefenen. W.

Sluiten