Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

schap zegt, dat het juist de strijd om het bestaan is, die de wereld beweegt en vooruit brengt. De wijsbegeerte is niet de fantasie van een krankzinnige, noch de grillige liefhebberij van een excentrieken geest, maar de wettige en natuurlijke vrucht van de moderne levensbeschouwing1).

Nietzsche is een origineele, schitterende, Duitsche denker, een man van profetische gaven. Hij is kritikus, dichter, filoloog en ten slotte ook wijsgeer. Het grondthema van zijn literairen en filosofischen arbeid is de ongemaskerde strijd tegen het christendom. Nietzsche gelooft, dat het kwade element in ons moderne leven, de ziekelijke sappen, die den gezonden groei onzer beschaving belemmeren, daaruit ontstaan zijn, dat wij ons te onzaliger ure onderworpen hebben aan de evangelische eischen van liefde, zachtmoedigheid en barmhartigheid. Voor de menschheid zal zich, volgens zijn opinie, dan pas een schitterend perspektief openen, wanneer wij ons volstrekt hebben losgemaakt van de moreele boeien, die Jezus haar heeft aangedaan. Geef den menschen, zoo zegt Nietzsche, de volle ruimte, bevrijd hen van de leege drogbeelden van het geweten, van eer en schaamte; erken het recht van hun driften en hartstochten, en ge zult verbaasd staan over het vermogen van de in hen wonende krachten tot ontwikkeling. Dozijnen, honderden, misschien duizenden, van zwakkelingen zullen te gronde gaan, plat gedrukt worden in dit gedrang, maar dit zal den overwinnaar, die zich aan hun zweet en bloed verzadigd heeft, gelegenheid geven, over hun lijken heen, te ontkomen, tot een hoogeren trap op te klimmen en den grondslag te leggen tot de vorming van een hooger soort wezen. Dit zal dan niet zijn „de mensch", maar „de oppermensen". —

De filosofie van Nietzsche is de redelijke voltooiing van de

') Het is geen toeval, dat tal van soldaten de Zarathustra van Nietzsche in hun ransel meenamen naar het front tijdens den laatsten oorlog. W.

Sluiten