Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

kanisch vuur uit den diepen schoot der aarde, — uit de menschelijke ziel nog een geheime kracht van edel enthousiasme en waarachtige liefde naar buiten treedt.

Er is immers een fabel van een haan, die, in een mesthoop scharrelend, daar een zuivere parel vond.

In een menschenziel kan men gewis nog kostbaarder vondsten doen.

Wanneer wij in staat zijn door doeltreffenden arbeid, b. v. door drainage en afvoerkanalen, ontoegankelijke moerassen te veranderen in bloeiende velden, — wanneer wij doode zandwoestijnen door toevoer van water in kuituur kunnen brengen, — zou het dan niet mogelijk zijn een dergelijken ommekeer te bewerken in de ziel van uw naaste?

De groote natuurkenner Archimedes zei: „Geef mij een steunpunt buiten dé aarde en ik zal ze van plaats veranderen".

Het evangelie luidt: „Geef mij een menschenhart, dat vervuld is van waarachtige liefde tot God en de menschen, en ik zal de zeden en gewoonten der menschen, ja, het heele sociale leven veranderen".

De moderne volksmassa, — de intellektueelen niet uitgezonderd, — is erbarmelijk ver achtergebleven in haar geestelijke en aesthetische vorming.

Men kan zich niet genoeg verwonderen over de geringe aandacht, die gewijd wordt aan het kontrast, dat er bestaat tusschen de snelle ontwikkeling van techniek en kunst eenerzijds, en de bijna volstrekte onveranderlijkheid van het zedelijk peil, waarop de menschen leven.

Wij zien met een glimlach van medelijden (om geen sterker uitdrukking ;te gebruiken) neer op de scholastiek der middeleeuwen, — verrukt over de kunst van een Rafaël, en van een Rubinstein, blikken wij minachtend terug op de tijden van den aanvang der kunstontwikkeling, — en toch zijn wij tevreden met de handhaving van het oud-heidensch vuistrecht.

Sluiten