Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVOCATIO AMORIS

Dien de blinden blinde smaden, Daar uw glans hun schemer dooft

Waar de kroon van uw genaden Weêrlicht om éen sterflijk hoofd:

Door de duizenden verloornen

Aangebeden noch vermoed: God dien enkel uw verkoornen

Loven voor het hoogste goed...

Door de kleurgebroken bogen

Van de tranen die gij zondt, Worden ziende weêr mijn oogen

Als in nieuwen morgenstond:

Zien de matelooze wereld Stralen nog van zoom tot zoom;

Heel de matelooze wereld Bleef uw ongerepte droom !

Laat mij onder uw beminden,

't Zij gij zegent of kastijdt: Blijf mij eeuwiglijk verblinden

Tot het kind dat u belijdt.

Lust en smart in uwe banden Werd hetzelfde hemelsch brood:

Eindloos zoet uit uwe handen Laav' de laatste teug, de dood.

(Vergeten Liedjes)

12

Sluiten