Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK □ HET SPRAKELOOZE WICHT.

iómjS^r°m, eT Het cerste' wat Screen aan een Hein kind opvalt, ïralnIr is: ** hct niet kan praten. Daarom is „sprakeloos ".

... . _ "niet pratend in veel talen het gewone woord voor

kind geworden. Zoo komt bijv. het Fransche woord enfant van het Latimsche m-fans dat letterlijk vertaald „niet-pratend" beteekent, evenals het Lrnekschevi}jKoc(nèpios).dat volkomen aan „sprakdoos"beantwoordt Waarom nu kan een pasgeboren kind niet aanstonds van zelf praten? 1 en eerste: omdat het kind nog geen bewustzijn, nog geen verstand heeft omdat het kind met denkt en met bewustzijn ook niets voelt en dus ook volstrekt niets te zeggen heeft.

Ten tweede: omdat het kind zich niet uiten kan, aangezien zijn spraakorgaan nog zoo slecht ontwikkeld is. De longen, die - als een blaasbalg voor een orgel - de lucht voor de stem moeten toevoeren, kunnen noa niet zoo diep en regelmatig ademhalen en Vooral de lucht niet zoo Geleidelijk laten uitstroomen als voor het spreken noodig is. De ingewikkelde spier- en kraakbeenmachinerie in de keel is nog slap en slijmerig; de snaren van de stem. die er middenin zitten, kunnen dus nog niet voldoende gespannenworden; ook huig. tong en lippen zijn nog niet rad genoeg voor de aiteulatiebewegingen; en de tanden, waartegen de tong bij het meerendeel der klanken moet rusten, of aanslaan, zijn nog geen van alle doorgekomen. VRAAG. Wat „ dus «r»tgn eigenlijk?

2. Wat een kind , u dm ** ^ee dingen, die een kind niet behoeft te dadelijk wèl kan. lec*eu, maar aanstonds kan: schreien en zuigen. En let

wel, dit zijn juist alle twee: bewegingen van het spreekorgaan, en. hoe ver ook nog van spreken verwijderd, toch twee voorbedingen van belang. Nog voornamer echter is het innerlijke. Het bewustzijn van het kind is in de eerste maanden nog zóó dof en zóó

make? AlLTl,^ °DS °amo^k *5 *** voorstelling van kunnen maken. Alleen kunnen we opgeven, waar het zoo ongeveer op gelijken £2" ttis:.onsiCI bewustzijn als we half slapen zonder tedroomen, maar toch een kwaje bui hebben, omdat iets onbekends ons hindert. Het kind toch, slaapt de eerste dagen bijna voortdurend; en dan is het zich heelemaal niets bewust Z n ontwaken is echter niet als ons hel wakker halvenTaïp ^ bcsdu*vcn bewustworden van een kwaje bui

3. Het schreien. Welnu, zonder te weten waarom of hoe, begint het h-i»» u l • fa Zul^e p°genblikken te schreien. De moeder be^uit uit het schreien terecht dat een of ander het kind hindert of pijn doet: koude of warmte natheid of honger. Want zoodra Keesje w«£r droog m z n bedje ligt. of het maagje vol heeft, houdt hij met schreien^

3