Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schreien is dus in dezen tijd geen bedoelde mededeeling maar net als b.v. het gekraak van een bouwvallige muur, voor den buitenstaander een teeken, dat er iets hapert, dat een of ander niet in orde is.

Bijna alle kinderen krijgen in dezen tijd het zuur; d.w.z.

4. Het zuur dc gedr0nken melk verzuurt in de maag, en het kind hebben. ^eeft een zuren smaak in den mond. Nu is de smaak bij het pasgeboren kind reeds aanstonds sterk ontwikkeld. Het schreit dus om dien zuren smaak; maar onderwijl stelt het onwUlekeurig adle pogingen in het werk om dien zuren smaak kwijt te raken. Gelijk nu ieder bij zich zelf kan ondervinden, verdwijnt bijna aanstonds elke zure smaak, als men de mondhoeken naar onderen uiteentrekt. zoodat de fljnproevende tongranden nergens aan raken.

In het begin is dat geschrei altnd hetzelfde, met de mond-

5. Het kreunen boeken omlaag en saamgeknepen oogen galmt het kind en krijw*en- aimaardoor è-è, èhê of èwê; spoedig echter komt er verschil in kracht: het kind huilt luidkeels, als het veel honger of pijn heeft en weent slechts zachtjes, alshetlicht te hel in de oogen straalt, of als het ongemakkelijk ligt; en na eenige weken meenen vele moeders en bakers ook al duidelijk verschil in klank te hooren tusschen het eu-achtige kreunen: als de luren nat zijn, en het ij-achtige krijschen: als het kind honger heeft. Zoodoende is het strottenhoofd voortdurend in de gelegenheid zich te ontwikkelen. Pas in de tweede of derde maand komen er bij het heftige schreien met het samentrekken der oogkringspieren ook tranen in de oogen. En die eerste tranen zullen niet de laatste wezen.

. Na drie maanden begint zich bij-, maar vooral ook na

6. De eerste lach. het zuigeai ^ vaag-bewust behagelijk gevoel te ontwikkelen. Een aangename rinschheid ontwikkelt zich in het kindermondje. Om daar des te beter van te profiteeren trekt het instinctmatig deRondwanden dichter bijeen en komt er een kuiltje in de wangen. Verder worden dan de mondhoeken omhooggetrokken, zoodat ze de tongranden eventjes raken. Ook als die rinsche smaak reeds weg is. blijft het kind de mondhoeken naar boven trekken. Dit gebeurt van lieverlede in alle oogenblikken van behagen, de oogen gaan stralend open, en de moeder verlustigt zich in den eersten kinderlach.

Kijk eens goed naar het gezicht van een kind, als het lacht en als OEFENING. het huilt( ^ beschrijf de verandering die je ziet rond de oogen en den mond. Als jé geen jong broertje of zusje hebt, kun je 't ook bij je zelf in den spiegel nagaan. Kijk ook eens in den spiegel: 1° als je wat azijn proeft en 2° als je wat Rijnwijn of sinaasappel of een lekker zuurtje in den mond hebt.

Verdriet sluit ons op in ons zelve, maar geluk loopt

7. Gedeelde vreugde, over en wil zich meededen aan anderen. Zoo is het dubbele vreugde. 00k reeds met het kind. Trok het zich in z'n kwaje

4