Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een brave jongen). Bejjs soera jongs (Nou ben je een zoete jongen). Bejjs keins sufkop (Wat ben je een kleine sufkop). Ten slotte vinden we hetzelfde bij het voorwerp: Pop eef vuis neus. Keesjs moois raar sbakt (Keesje heeft een mooie taart gebakken) van zand namelijk.

«7£>1 Kil _

26. Een bepaling ^ bevan een bepaling. %. '

* paling wordt

weer zelf bepaald door overgangswoordjes, die blijkens hun uitgang ook tot attributief zijn geworden. Bejjseerssoetsjongs (nou ben je een heele zoete jongen). En zoo vast schijnt de uitgang s hier bij eer te hooren, dat hij ook, zegt: Bejjs eers soe r(nu ben je heel zoet). OEFENING. Datsommigegevoelsattributen, al noemt de grammatica ze dan ook bijwoorden, als adjectieven worden verbogen, zien we ook in de groote-menschentaal. Keesje had zeker van moeder wel eens gehoord: Nou ben je een heele zoete jongen. Vul zoo eens in: Dat zijn heele lieve menschen. Wat een prachtig... blauwe lucht Dat is een erg... domme fout van je. Dat zijn verschrikkelijk... saaie menschen. Wat een weergaasch... gekke hoed heb jij op 1 Wat eenverbazend ... leelijke hand schrijf jij 1 Ook kan reeds nu zoo'n adjectief -4- substantief weer in al deze

gevallen door een genitief worden bepaald. Vlak na het zinnetje: Pop eef van neus, peinst Keesje op verhelping van die ingebeelde kwaal, en hij zegt; Pop vuis neus poetss.

. . In al deze gevallen hebben we te doen met eenzelfde y~Ji 9eval« we boven bij voorwerp en gezegde hebben

kende vermnain- gezien. grammatische onderschikking. Juist als we toen zagen, dat het voorwerp geleek op een jongen, die boven op den rug van een ander was gaan zitten, en zoodoende bijna al de aandacht van Keesje naar zich toetrok, zoo is hier die nieuwe bepaling

Fig. 15. chadijn tikka. (Gordijn optrekken).

102